Uchwała Nr V/39/2002 

 
Uchwała Nr V/39/2002 

Uchwała  Nr V/39/2002


Rady Gminy Ustka


z dnia 30 grudnia 2002r.


 


w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ustka 


 


Na podstawie:


-  art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591;  zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984)


- art.19 ust.1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ; Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz.984)


 


§ 1


 


Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie gminy Ustka , stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


Załącznik do uchwały Nr V/39/2002


Rady Gminy Ustka


 z dnia 30 grudnia 2002r.


 


Regulamin Dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 


Rozdział I


Postanowienia ogólne


 


§ 1. Celem niniejszego regulaminu jest :


 


1. Określenie praw i obowiązków przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczony przez te przedsiębiorstwa, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 ,poz.747) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.


2. Ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art.15 ust.4 ustawy.


3. Udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci.


4. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców usług.


 


Rozdział II


Minimalny poziom usług świadczonych przez


Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne


 


§ 2. Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne zgodnie z przepisami ustawy mają obowiązek zapewnić :


 


1.       Zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw  wody w wymaganych ilościach oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób   ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.


2.       Spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzeniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


3.        Spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia niedoboru, określonych w zezwoleniu , o którym mowa w pkt.2


 


 


§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do :


 


1)       użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,


2)       zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,


3)       użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,


4)        umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,


5)       poinformowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków ,


6)       wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


 


 


Rozdział III


Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


 


 


§ 4.  Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art.6 ustawy.


 


§ 5.  Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwami wodociągowo- kanalizacyjnymi a odbiorcą usług.


 


§ 6.  Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne są zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie  ścieków między przedsiębiorstwem ,a odbiorcą usług.


 


§ 7.1. Umowa o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące :


         


1). Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ic świadczenia ,


2). sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń,


3). praw i obowiązków stron umowy,


4). procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,


5). dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,


6). ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art.18 ustawy,


7). Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.


 


7. 2. Dokumenty o których mowa w ust.1 pkt.5 stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa określając czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące : dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno- remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.


 


§ 8.  Umowa o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą korzystającą z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym.


 


§ 9.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 4 zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.


 


§ 10.  Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 , jeżeli :


 


      1). we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem,


      2). zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiębiorstwem odnośnie ich typu ,


      3). możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,


      4)  wnioskodawca i przedsiębiorstwo ustali sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,


       5). możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.


 


§ 11. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w § 10.


 


§ 12. Podpisanie umowy  o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.


 


§ 13. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.


 


§ 14. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.


 


§ 15. Taryfowe ceny i stawki opłat jako określone zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwa i zatwierdzone uchwałą rady gminy, nie podlegają ustaleniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie  w wodę lub odprowadzanie ścieków.


 


§ 16. Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość , a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakoś odprowadzanych ścieków.


 


Rozdział IV


Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


 


§ 17.  Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków stanowią , że :


 


1)       rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzaniu ścieków ,


2)       ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art.27 ustawy,


3)       ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,


4)       w razie barku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie,


5)        w rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy  wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług,


6)       jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą,  a odbiorcą ścieków z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.


 


§ 18.  Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy :


 


1).  odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzane ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku,


2).  Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,


3).  W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.


 


Rozdział V


Warunki przyłączenia do sieci


 


§ 19. Przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia ”.


 


§ 20.1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.


20. 2.       Osoba, o której mowa w ust.1 składa w przedsiębiorstwie wniosek o określenie warunków przyłączenia.


20. 3.       Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2 ustala dane przedsiębiorstwo.


 


§ 21.1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w   


           szczególności zawierać :


 


1)       oznaczenie wnioskodawcy


2)       określenie :


a)       rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,


b)       charakterystyki zużycia wody,


c)       rodzaju i ilości, w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,


d)       przeznaczenia wody.


3)       informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności :


a)       powierzchnie użytkową i rodzaj lokali ( mieszkalne, użytkowe...) w budynkach zasilanych w wodę,


b)       wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki.


4)       proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.


 


21. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć :


            


1)       dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,


2)       mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


 


§ 22.1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie


            nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17.


22. 2.    Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.


22. 3.    Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności :


1). miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami


     odbiorcy,


2). Przypływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, których


     zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,


3). Wymagania dotyczące :


a)       miejsca zainstalowania wodomierza głównego


b)       miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,


c)       jakości odprowadzanych ścieków.


4). Termin ważności warunków przyłączenia.


 


 


Rozdział VI


Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


 


§ 23.  Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług :


      


1).  w urzędzie gminu, który udostępnia nieodpłatnie wgląd :


a)       w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,


b)       w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,


c)       w regulamin świadczenia usług,


d)       w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,


2). W przedsiębiorstwie  udostępnia się nieodpłatnie :


a)       w regulamin świadczenia usług.


 


 


Rozdział VII


Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji


 


§ 24.1. Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne zobowiązane są do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.


24. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić  bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności gdy :


 


            1). Z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub


                 odprowadzania ścieków,


             2). Dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia


                  lub środowiska,


             3). O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w


                  ust.2 przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo


                  przyjęty.


 


§ 25.  Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów  dostarczanej wody i wprowadzanych  do sieci kanalizacyjnej ścieków :


 


1)       udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu :


a)       12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego czasu przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,


b)       7 dni -  na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,


c)       14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


 


§ 26. Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne zobowiązane ą do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.


 


§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.


27. 2.       Reklamacje, o których mowa w ust.1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownictwo przedsiębiorstwa.


27. 3.       Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie


załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.


 


 


Rozdział VIII


Postanowienia końcowe


 


§ 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 

 

Liczba odwiedzin : 448
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak