UCHWAŁA Nr VI/40/2003 

 
UCHWAŁA Nr VI/40/2003 

UCHWAŁA Nr VI/40/2003


Rady Gminy Ustka


z dnia 26 lutego 2002 r.


 


w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy radnych o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Ustka.


 


 


            Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806) i § 34 Regulaminu Rady Gminy Ustka - Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Ustka (Uchwała Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r. publikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z 1996 r. Nr 11, poz. 44, z 1998 r. Nr 3, poz. 8 , z 2001 r. nr 77, poz. 940)


 


Rada Gminy uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego, wniosek grupy radnych o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy został oddalony.


 


§ 2.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 352
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak