UCHWAŁA NR VI/41/2003 

 
UCHWAŁA NR VI/41/2003 

UCHWAŁA NR VI/41/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 roku


 


w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka.


 


Na podstawie:


-          art. 12. ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139;Nr 41 poz. 412; Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984),


-          art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806),


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


             W § 1 uchwały Nr V/38/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku dodaje się punkt 2 o treści:


„W ramach obszaru objętego planem dopuszcza się możliwość etapowego jego wykonania,
co wymagać będzie podejmowania dodatkowych uchwał o przystąpieniu do opracowania planu, precyzujących obszar obejmowany zmianą”.


 


§ 2.


 


Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie.


 


§ 3.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 4.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:26:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak