UCHWAŁA NR VI/43/2003 

 
UCHWAŁA NR VI/43/2003 

UCHWAŁA NR VI/43/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.


 


 


w sprawie określenia trybu postępowania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.


 


Na podstawie:


-          art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)


-          art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


Podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku można udzielać dotacji na cele publiczne związane z realizacją programów i zadań własnych gminy w zakresie:


 


1.       porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej


2.       kultury fizycznej, sportu i turystyki


3.       kultury i sztuki


4.       przeciwdziałania alkoholizmowi


5.       oświaty i edukacji


6.       opieki społecznej


7.       ochrony zdrowia


8.       gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 


 


§ 2


 


Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy:


 


1.       wniosek określający:


-          zakres, szczegółowy opis zadania


-          koszty


-          czas realizacji


-          źródła finansowania


 


2.       Wykaz podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji wywieszany będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy z podaniem kwot i celów.


 


3.       W okresie roku budżetowego dotacja, o której mowa w § 1 może być udzielana jedynie w przypadkach szczególnych z zachowaniem jawności postępowania, o której mowa w ust. 2.


 


4.       Rozliczenie z udzielonych dotacji następować będzie bezpośrednio po wykonaniu zadania, nie później niż do 20 lutego roku następnego, na podstawie sprawozdania cyfrowego i opisowego.


 


5.       Skarbnik Gminy jest uprawniony di kontroli finansowej realizacji zadania, na które została udzielona dotacja, w szczególności może żądać dostarczenia oryginalnych dowodów finansowych.


 


6.       Informacje z rocznego rozliczenia udzielonych dotacji Wójt Gminy wywiesi na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 21 dni.


 


§ 3


 


Traci moc Uchwała Nr IV/46/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.


 


§ 4


 


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


§ 5


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 

 

Liczba odwiedzin : 332
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:27:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak