UCHWAŁA NR VI/45/2003 

 
UCHWAŁA NR VI/45/2003 

UCHWAŁA NR VI/45/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.


  


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze


 


Na podstawie:


-          art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)


-          art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


 W związku z obowiązkiem przedstawienia przez Wójta Gminy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia, określa się zakres i formę tej informacji:


 


1.       Zakres:


 


§         dochody wg działu, rozdziału i ważniejszych źródeł pochodzenia,


§         wydatki wg działu, rozdziału w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe i pozostałe wydatki,


§         wynik finansowy i jego finansowanie,


§         wykonanie planu finansowego zadań zleconych,


§         wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne,


§         wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych,


§         informacja opisowa


 


 2.       Forma:


 


§         zestawienia w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem rubryk:


 


-          plan po zmianach        - kwota


-          wykonanie                   - kwota


-          procent wykonania      - odpowiednia cyfra lub liczba


 


§ 2


 


Traci moc Uchwała Nr IV/40/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.


 


§ 3


 


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


§ 4


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


 

 

Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:27:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak