UCHWAŁA NR VI/46/2003 

 
UCHWAŁA NR VI/46/2003 

UCHWAŁA NR VI/46/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.


 


o zmianie Uchwały Nr VI/54/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu


 


Na podstawie:


§         art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)


§         art. 119, art. 120, art. 121 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


Ilekroć w Uchwale Nr VI/54/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu - jest mowa o zadaniach i kompetencjach Zarządu Gminy, należy przez to rozumieć odpowiednio zadania i kompetencje Wójta Gminy.


 


§ 2


 


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak