UCHWAŁA NR VI/47/2003 

 
UCHWAŁA NR VI/47/2003 

UCHWAŁA   NR  VI/47/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia  26  lutego 2003 r.


 


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia dotacji szkołom i placówkom niepublicznym


 


Na podstawie:


§         Art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, Nr 117 poz. 759, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 1111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, oraz z 2002 r. Nr 141 poz. 1185, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1683 )


 


Rada Gminy Ustka 


uchwala, co następuje:


 


§ 1


 


W Załączniku do uchwały Nr VI/35/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Gminę Ustka dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,


 


§ 3 otrzymuje brzmienie:


§ 3 - "Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości 100 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Ustka w przeliczeniu na jednego ucznia".


 


§ 2


 


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak