UCHWAŁA Nr VI/48/2003 

 
UCHWAŁA Nr VI/48/2003 

UCHWAŁA  Nr VI/48/2003


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania


Problemów Alkoholowych na rok 2003


 


Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 147, poz. 1231; zm. Dz. U. Nr 167, poz. 1372) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr  142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840)


uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 jako załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Waldemar  Gąsiorski


Przewodniczący Rady Gminy Ustka


 


 


 


 


 


 


Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/48/2003


Rady Gminy Ustka


z dnia 26 lutego 2003 roku


 


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK


 


 


I.                     RAPORT DIAGNOSTYCZNY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE USTKA ZA ROK 2002


 


1.       WSTĘP


 


Niniejszy raport ma charakter diagnozy obejmującej podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu w gminie Ustka.


Sporządzony został na podstawie ankiet przeprowadzonych w latach 1998-2001 wśród 100 uczniów klas VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum, nauczycieli gimnazjum i szkół podstawowych oraz sondy wśród mieszkańców gminy a także danych zebranych od służb zawodowo stykających się z problemami alkoholizmu na terenie gminy.


Rozmiary problemów alkoholowych w gminie zależą od wielu czynników a szczególne znaczenie ma tu ogólnie niski poziom wiedzy społeczeństwa o problemach alkoholowych i sposobie ich rozwiązywania.


 


Gminna mapa problemów alkoholowych składa się z następujących obszarów:


1.       szkody u osób pijących – uszkodzenie zdrowia i rozwoju psychofizycznego, samozniszczenie;


2.       szkody u członków rodzin z problemem alkoholowym: demoralizacja, ubóstwo, obniżenie szans kariery życiowej, zjawiska przemocy, zaburzenia somatyczne i emocjonalne spowodowane wychowywaniem się w rodzinach alkoholowych;


3.       naruszenie prawa i porządku oraz norm społecznych przez osoby nietrzeźwe, przestępczość nietrzeźwych;


4.       demoralizacja środowiska lokalnego poprzez np. sprzedaż alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, zachowania patologiczne – szczególnie osób długotrwale bezrobotnych.


 


Rozmiary problemów alkoholowych w naszej gminie w roku 2002 obrazuje poniższe zestawienie.


Ze względu na położenie geograficzne gminy, tj. duży napływ turystów w sezonie letnim w pasie nadmorskim oraz wysoki stopień bezrobocia zostały przyjęte maksymalne wskaźniki do wyliczeń.


 


PROBLEMY ALKOHOLOWE W GMINIE USTKA


Ludność ogółem:                               7.574 mieszkańców, w tym:


-          1914 w wieku przedprodukcyjnym do 18 lat;


-          2161 – kobiety w wieku produkcyjnym (18-59 lat);


-          2574 – mężczyźni w wieku produkcyjnym (18-64 lat)


-          607 – kobiety w wieku poprodukcyjnym;


-          318 – mężczyźni w wieku poprodukcyjnym.


 


Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych w gminie (dane szacunkowe wyliczone wskaźnikami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2000):


 

1.


Liczba osób uzależnionych od alkoholu (około 2% populacji)


Około 15,1 osób


2.


Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice – około 4% populacji)


Około 226 osób


3.


Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych (około 4% populacji)


230 osób


4.


Osoby pijące szkodliwie nie uzależnione
od alkoholu (około 7% populacji


396 osób


5.


Ofiary przemocy domowej w rodzinach
z problemem alkoholowym:


-          2/3 osób dorosłych;


-          2/3 dzieci z tych rodzin


201 osób dorosłych i dzieci


 


 


W gminie Ustka liczącej 7.574 mieszkańców stałych na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 65,8 osoby. Łącznie z punktami sezonowymi działa 115 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.


Biorąc pod uwagę napływ w sezonie letnim około 50 tysięcy turystów na mapie problemów alkoholowych rysuje się diametralnie inny obraz problemu.  Ograniczenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych utrudnia przeświadczenie sprzedawców, władz gminy a także samych konsumentów, że piwo jest zwykłym napojem.


Bardzo dobitnie świadczy o tym fakt, że w ankiecie „Młodzież i alkohol” w kolejnych latach dzieci odpowiadają „nie piłem żadnego alkoholu”. Natomiast w przypadku pytania „czy piłeś piwo” odpowiadają twierdząco.


Z powyższej ankiety wynika również, że dzieci samodzielnie mogą w sklepie kupić piwo bez większych problemów, natomiast w przypadku wódki i wina twierdząco wypowiada się niewielki procent pytanych.


Niezależnie od tego jak będziemy oceniać obecność alkoholu w życiu społecznym naszej gminy faktem jest, że 47 rodzin, w których żyje 188 osób, ze względu na alkoholizm matki, ojca lub ich obojga są objęte stałą opieką socjalną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt świadczeń pokrywanych z budżetu centralnego i gminy za rok 2002 wyniósł 25.500 złotych.


Następnym problemem jest wysokie bezrobocie strukturalne, które w naszej gminie wynosi 34,8%, co oznacza, że  905 mieszkańców naszej gminy nie posiada stałego zatrudnienia. Z danych szacunkowych wynika, że aż 151 osób ze względu na alkoholizm nie będzie w stanie nigdy podjąć zatrudnienia, a co za tym idzie nie ma żadnych szans życiowych.


W związku z tym należy przewidywać zwiększone wydatki z budżetu gminy na świadczenia socjalne w latach następnych nie mówiąc już o szkodach społecznych, które nie zawsze są wymierne.


Szkody społeczne wynikające z nadużywania alkoholu trudno oszacować, będą one skutkowały jeszcze na następne pokolenia. Osoby pijące nadmiernie bowiem narażają swoich bliskim na urazy fizyczne i psychiczne.


 


 


2.       ALKOHOL I MŁODZIEŻ


 


Na 900 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy aż 200 pochodzi z rodzin z grupy ryzyka alkoholowego. Z badań ankietowych przeprowadzonych systematycznie od trzech lat wśród uczniów  klas koedukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum wynika niezmiennie, że około 70% dzieciom „zdarzyło się już picie jakiegoś alkoholu w życiu”. Najliczniejsza grupa dzieci piła po raz pierwszy alkohol w wieku 10-12 lat. Zatrważającym jest fakt, że aż 12% dzieci piło alkohol z rodzicami lub kimś dorosłym z rodziny.


Nasilanie się spożycia napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież jest bardzo poważnym zagrożeniem, prowadzi do naruszenia prawa i porządku publicznego oraz innych zachowań patologicznych, w tym również ogranicza ich karierę zawodową i życiową.


 


3.       RYNEK ALKOHOLOWY


 


Według stanu na dzień 31  grudnia 2002 roku w gminie działało łącznie z sezonowymi 115 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w  tym z napojami przeznaczonymi do spożycia:


- w miejscu sprzedaży                       63;


- poza miejscem sprzedaży                             52


Liczba ta jest stała od trzech lat.


 


4.       PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


 


Zasoby gminy w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych są niewielkie.


Najbliższą placówką leczenia odwykowego, w której prowadzone są programy terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych jest Samodzielny Publiczny ZOZ Poradnia Leczenia Odwykowego w Słupsku, ul. W. Polskiego 50, a placówką stacjonarnego leczenia uzależnień i współuzależnienia oddział w Lubuczewie.


Gmina współpracuje z Domem Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy PCK O/Słupsk dofinansowując program w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i ofiar przemocy tam przebywających. Na mocy porozumienia z usług tej placówki korzystają mieszkańcy naszej gminy.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działający w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce udziela porad i konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym - mieszkańcom gminy i miasta Ustki, natomiast działający w mieście Ustka Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy udziela pomocy również mieszkańcom gminy. Od dwóch lat istnieje grupa AA „Przystań” w Objeździe.


We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone są programy profilaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzona jest  również w różnych formach pomoc pedagogiczno-psychologiczna rodzicom. Na terenie gminy działają placówki oświatowo-wychowawcze:


1.       Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Szkole Podstawowej w Wytownie, gdzie prowadzony jest program profilaktyczno-wychowawczy oraz grupa socjoterapeutyczna.


2.       Świetlica Środowiskowa w Pęplinie prowadzona w porozumieniu z Gminą przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Słupsk z programem profilaktyczno-wychowawczym i zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi oraz grupy opiekuńczo-wychowawcze w Możdżanowie i Starkowie.


3.       Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza z Elementami Terapii – Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej w Duninowie: prowadzi program profilaktyczno-wychowawczy z elementami terapii oraz  grupę socjoterapeutyczną.


 


We wszystkich placówkach zatrudnieni są wychowawcy i pedagodzy ze studiami podyplomowymi z zakresu profilaktyki uzależnień ewentualnie psychoprofilaktyki oraz po kursach socjoterapii. Programy prowadzone w tych placówkach finansowane są z budżetu gminy. Nauczycie prowadzący zajęcia pozalekcyjne, posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych, psychoprofilaktycznych, w tym również z zakresu socjoterapii oraz pracy z rodziną dysfunkcyjną.


Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą program „Profesjonalizm w pracy z rodzinami uzależnionymi na terenie Gminy Ustka”. Program ten uzyskał pozytywną opinię pełnomocnika Zarządu Województwa Pomorskiego ds. realizacji Wojewódzkiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Interwencje w rodzinie prowadzą odpowiednio przeszkoleni pracownicy socjalni Ośrodka oraz w miarę potrzeby włączony jest dzielnicowy  Komisariatu Policji.


W ramach działań informacyjnych Gminna Komisja wydała informator p.n. „Choroba alkoholowa – jak pomóc sobie i bliskim?”, zawierający podstawowe informacje o chorobie alkoholowej, wykaz i adresy grup samopomocowych oraz poradni na terenie Ustki i Słupska.


 


 


5.       WNIOSKI KOŃCOWE


 


Rozmiary i dolegliwości występujących problemów alkoholowych w naszej gminie tworzą poważne zagrożenie dla funkcjonowania życia społecznego i ekonomicznego oraz kondycji zdrowotnej  i moralnej społeczeństwa. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i dobrze  zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Podejmowanie tych działań jest obowiązkiem gminy, wynikającym z ustawy o wychowaniuw trzeźwości.


 


Działania powinny być realizowane przez:


1.       Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.


2.       Organizację i prowadzenie programów profilaktycznych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.


3.       Organizację  pomocy pedagogiczno-psychologicznej rodzicom we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum czyli praca w następujących obszarach:


-          pomoc w rozwiązywaniu problemów w wychowaniu dziecka,


-          współpraca w procesie nauczania i wychowania,


-          interwencja w rodzinę w sytuacji alkoholizmu, przemocy, zaniedbania dziecka.


4.       Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Szkole Podstawowej w Wytownie oraz Świetlicy Środowiskowej w Pęplinie, Możdżanowie, Starkowie, Wodnicy.


5.       Organizowanie kolonii letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych jako integralna część programówprofilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.


6.       Systematyczna edukacja społeczności gminy poprzez ulotki, broszurki i inne kampanie.


7.       Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi w celu promocji zdrowia i propagowania zdrowych obyczajów.


8.       Wspieranie grup abstynenckich – udostępnianie pomieszczeń dla grupy AA „Przystań” w Objeździe.


9.       Prowadzenie programu „Profesjonalizm w pracy z rodzinami uzależnionymi na terenie Gminy Ustka” – interwencja kryzysowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce.


10.    Ograniczenie dostępności alkoholu, w szczególności poprzez zawarcie w gminnych przepisach prawa miejscowego zapisów zabraniających sprzedaży,  podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiektach o zabudowie niestałej i charakterze przenośnym lub przewoźnym jak i rygorystycznym  określeniu ilości całodobowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


 


Zadania wyżej wymienione inny być systematycznie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skuteczna realizacja programu przyczyni się do zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenia rozmiarów  tych, które już występują, zwiększenie zasobów radzenia sobie z już istniejącymi problemami.


 


 


II.                    HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003


 


 


Lp.


Zadanie


Zamierzony efekt działania


Sposób realizacji


Koszt ogólny (zł)


Termin realizacji


Osoba odpowiedzialna


1.


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.       Zmniejszenie już istniejących
i zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych


 


1.       koszta powoływania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia – przygotowanie planu motywacji do leczenia.


 


2.       prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych:


a)       wynagrodzenie dla dyżurującego 24 zł / godz. x 8 godz. m-cznie x 12 m-cy = 2.304 zł


 


3. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych: broszury, ulotki


3.000


 


 


 


 


2.304


 


 


 


 


 


 


 


 


500


cały rok


 


 


 


 


cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


cały rok


Przewodnicząca GKRPA


 


 


 


Pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


Pracownik merytoryczny UG


 


2.


Udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


 


 


 


 


 


Pomoc ofiarom
i powstrzymywanie sprawców przemocy, rozpoznawanie symptomów przemocy


Dofinansowanie programu profilaktycznego, edukacyjno-rozwojowego prowadzonego w Domu Interwencji Kryzysowej przy PCK o/Słupsk jako zorganizowana pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkoholowych i ofiar przemocy tam przebywających


2.000


I i III kwartał


Pracownik merytoryczny UG


3.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.       Zorganizowana pomoc psychologiczno-rozwojowa dzieciom osób uzależnionych i rodzin patologicznych


2.       Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia


3.       Pomoc rodzicom
w rozwiązy-waniu problemów
w wychowaniu dziecka


4.       Współpraca
 z rodzicami
w procesie nauczania
i wychowania dziecka


5.       Interwencja
w rodzinę
w sytuacji alkoholizmu, przemocy, zaniedbywania dziecka.


1.       Finansowanie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Szkole Podstawowej w Wytownie – prowadzenie grup socjoterapeutycznych:


a)       umowy zlecenia z pochodnymi:


56 godz. x 10 m-cy x 27 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 15.120 zł


 


b)       zakup materiałów i wyposażenia:


   1.000 zł


 


c) transport: 1.395 zł


 


 


2.       Finansowanie programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach:


1.       CHARNOWO:


a)       umowy zlecenia z pochodnymi


40 godz. x 10 m-cy x 22 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 9.110 zł


 


b)       zakup materiałów i wyposażenia: 800 zł.


 


 


2.       GĄBINO:


a)       umowy zlecenia z pochodnymi:


32 godz. x 10 m-cy x 22 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 7.350 zł


 


b)       zakup materiałów i wyposażenia: 500 zł


 


 


3.       OBJAZDA:


a)       umowy zlecenia z pochodnymi:


40 godz. x 10 m-cy x 22 zł/godz.


ŁACZNIE: 9.110 zł


 


b)       zakup materiałów i wyposażenia: 1.000 zł


 


 


4.       ZALESKIE


a)       umowy zlecenia z pochodnymi:


40 godz. x 10 m-cy x 22 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 9.110 zł


 


b)       zakup materiałów i wyposażenia: 800 zł


 


 


5.       Publiczne Gimnazjum w Objeździe:


a)       umowy zlecenia z pochodnymi


48 godz. x 10 m-cy x 22 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 10.885 zł


 


b) zakup materiałów i wyposażenia: 1.000 zł


 


 


 


3.       Dofinansowanie szkolnej imprezy sportowo-rekreacyjnej „W zdrowym ciele zdrowy duch”
z elementami profilaktyki uzależnień promującej zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży ze szkół i gimnazjum organizowane przez:


a)       Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy SP w Objeździe


b)       SP CHARNOWO


c)       SP GĄBINO


d)       SP WYTOWNO


e)       SP ZALESKIE


f)         SP OBJAZDA


g)       PUBLICZNE GIMNAZJUM OBJAZDA


 


 


4.       Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej
i Sportu Krystyny Łobackiej szkół podstawowych: Gąbino, Charnowo, Objazda, Zaleskie, Wytowno i Publicznego Gimnazjum w Objeździe


 


 


 


 


5.       prowadzenie programu profilaktyczno-wychowawczego  dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – porozumienie o współpracy z PTZN o/Słupsk  w sprawie prowadzenia grup środowiskowych w:


 


1)       Pęplinie:


a)       umowy z pochodnymi:


56 godz. x 10 m-cy x 24 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 13.440 zł


b)       zakup materiałów i doposażenie:


2500 zł.


c)  środowiskowa impreza rekreacyjno-sportowa i Święto Pieczonego Ziemniaka   500 zł


d)transport  500 zł


 


RAZEM: 16.940 


 


2.       Starkowie:


a)       umowy  z pochodnymi:


24 godz. x 10 m-cy x 24 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 5.760 zł


b)       zakup materiałów  i doposażenie 2.500 zł


c)       transport 500 zł


 


RAZEM: 8.760 zł


 


3.       Możdżanowie:


a)       umowy  z pochodnymi:


24 godz. x 10 m-cy x 24 zł/godz.


ŁĄCZNIE:  5.760 zł


b)       zakup materiałów i doposażenie 2.500 zł


c)       transport: 500 zł


 


RAZEM:  8.760 zł


 


4.       Wodnicy:


a)       umowy  z pochodnymi


48 godz. x 10 m-cy x 24 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 11.520 zł


b)       zakup materiałów i doposażenia: 5.000 zł


c)       transport 500 zł


 


RAZEM: 17.020 zł


 


 


 


6.       Doposażenie świetlicy środowiskowej, profilaktyczno-wychowawczej w Rowach planowanej do utworzenia w 2004 roku


 


 


 


7.       Dofinansowanie Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej w Duninowie w zakresie:


a)       prowadzenie zajęć  profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej – wynagrodzenie prowadzącego zajęcia: umowa zlecenia z pochodnymi: 24 godz. x 10 m-cy x 24 zł/godz.


ŁĄCZNIE: 5.760 zł


 


 


 


8.       Finansowanie kolonii letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych uczestniczących w programie profilaktyczno-wychowawczym realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach: Charnowo, Gąbino, Objazda, Zaleskie, Wytowno, Gimnazjum Objazda:


a)       organizacja obozu w formie przetargu  20.196 zł


b)       transport 1.000 zł


17.515


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9.910


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.850


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10.110


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9.910


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


11.885


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


500


 


500


500


500


500


500


500


 


 


 


2.000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


63.000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5.000


 


 


 


 


 


 


 


 


5.760


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


21.196


 


 


cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I kwart.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


XII


 


 


 


 


 


 


 


 


cały rok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


wakacje


letnie


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dyrektor SP w Wytownie obsługa ekonomiczno-administracyjna, Dyrektor ZOEASz,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych, obsługa ekonomiczno-administracyjna, dyrektor ZOEASz.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


prezes klubu


 


dyrektor szkoły


dyrektor szkoły


dyrektor szkoły


dyrektor szkoły


dyrektor szkoły


dyrektor szkoły


 


 


 


przewodniczący GKRPA, koordynator dyrektor Publicznego Gimnazjum w Objeździe


 


 


 


 


 


 


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


4.


Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Wsparcie materialne, edukacyjne lokalowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się  statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych


 


1.       Udostępnienie pomieszczeń dla grup AA Przystań w Objeździe


 


 


2.       Dofinansowanie udziału w Programie Rozwoju Osobistego organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie dla lidera grupy AA „Przystań” w Objeździe


 


 


3.       Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej w Duninowie – dofinansowanie parafialnej imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami profilaktyki alkoholowej promującej zdrowy styl życia pn. Familiada


 


 


4.       Dofinansowanie dla stowarzyszenia „Krokus” Centrum Trzeźwości w Słupsku na organizację Ogólnopolskiego Pomorskiego Rajdu Abstynenckiego „Gryfa Słupskiego”


 


500


 


 


 


 


1.660


 


 


 


 


 


 


 


 


1.000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


500


 


Wg zgłoszon.potrzeb


 


 


XII


 


 


 


 


 


 


 


 


VIII


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VIII


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


 


 


 


 


 


 


 


 


pracownik merytoryczny UG


5.


Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Realizacja zadań ustawowych


1.       Wynagradzanie członków komisji za posiedzenia w pełnym składzie:


7 osób x 12 posiedzeń w roku x 160 zł/posiedzenie


 


 


2.       Wynagrodzenia członków zespołu ds. osób z problemami alkoholowymi


2 osoby x 12 posiedzeń w roku x 160 zł posiedzenie


 


 


3.       Wynagrodzenie członków zespołu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:


3 osoby x 4 kontrole w roku x 160 zł posiedzenie


 


 


4.       Udział członków komisji w szkoleniach i konferencjach


 


 


5.       Zakup środków żywnościowych


 


 


6. Zakup materiałów


13.440


 


 


 


 


 


 


3.840


 


 


 


 


 


 


1.920


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.500


 


 


 


100


 


 


 


100


 


cały rok


pracownik merytoryczny UG


 


                                                                                                              R A Z E M :                            200.000 


 


 


 


III.                  ZASADY  WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI   ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH.


 


 


1.       Dla członków gminnej komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdy dzień wykonywania czynności związanych z pracą komisji, w szczególności za udział w posiedzeniach komisji, zespołów ds. profilaktyki uzależnień, osób z problemami alkoholowymi, kontroli sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz innych posiedzeniach rady z tytułu pracy komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego w dzienniku ustaw przez Ministra Pracy, Polityki Społecznej.


2.       Przy podróżach poza teren gminy członkom komisji skierowanym na szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na terenie kraju”.


 

 

Liczba odwiedzin : 430
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak