UCHWAŁA Nr VI/49/2003 

 
UCHWAŁA Nr VI/49/2003 

UCHWAŁA  Nr   VI/49/2003


RADY  GMINY  USTKA


z  dnia   26 lutego 2003 roku


 


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.


 


Na podstawie art.  12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 147, poz. 1231; zm. Dz. U. 167, poz. 1372) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr  142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840)


 


u c h w a l a    s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:


 


§ 1


 


1.       Ustala się 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 35   punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


2.       W miejscowości Lędowo, w której mieści się jednostka wojskowa, w ramach ilości punktów, o których mowa w ust. 1 ustala się, po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu Ustka 3, jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  i jeden punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


 


 


§ 2


 


Traci moc uchwała Nr VIII/52/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 14 sierpnia 2001 roku  w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad: usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustka


 


§ 3


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.


 


§ 4


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


Ustka, dnia  12 grudnia 2002 roku


 


 


HUK.6435-31/02


 


 


 


                                                                                  DOWÓDCA GARNIZONU


                                                                                  USTKA 3


 


 


W trybie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 147, poz. 1231; zm. Dz. U. 167, poz. 1372) zwracam się z prośbą o zaopiniowanie załączonego  do niniejszego pisma projektu Uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.


Nadmieniam, że zarówno liczba jak i usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest zgodna z obecnym stanem faktycznym, tj. obejmuje funkcjonujące: punkt sprzedaży detalicznej i Bufet Casyna Wojskowego.


Z uwagi na długi tryb legislacyjny proszę o niezwłoczne załatwienie sprawy.


 

 

Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 09:11:00
Czas publikacji: 2007-07-19 09:11:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak