Uchwała Nr VI-50-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w niektórych sprawach 

 
Uchwała Nr VI-50-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w niektórych sprawach 
Uchwała Nr VI/50/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w niektórych sprawach

UCHWAŁA NR VI/50/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.nbsp;


nbsp;


w sprawie ustalenia kierunków działań wójta w niektórych sprawach.


nbsp;


Na podstawie:


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)


nbsp;


RADA GMINY USTKA


uchwala, co następuje:


nbsp;


§1


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W celu zapewnienia bezpośredniej łączności telefonicznej sołtysów z Urzędem Gminy Ustka jak i sołtysów z mieszkańcami w sprawach dot. sołectwa, zobowiązuje się wójta Gminy do zawarcia umów cywilnoprawnych z sołtysami na użyczenie do tych celów posiadanych telefonów stacjonarnych.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Umowy powinny określać ryczałtowy zwrot poniesionych kosztów do kwoty nieprzekraczających limitu 60,00 zł.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; W przypadku niemożności zawarcia z sołtysem umowy, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się inny sposób zapewnienia tej łączności, przy założeniu, że nie przekroczy to limitu określonego w ust. 2.


nbsp;


§2


nbsp;


Traci moc Uchwała Nr I/9/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu w niektórych sprawach.


nbsp;


§3


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.


nbsp;


§4


nbsp;Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia nbsp;z mocą od 1 stycznia 2003 r.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;PRZEWODNICZĄCY RADY


nbsp; Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-07 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak