U C H W A Ł A Nr VI/51/2003 

 
U C H W A Ł A Nr VI/51/2003 

U C H W A Ł A   Nr VI/51/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.


 


zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia.


 


 


            Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz L.p.4 załącznika 2a i § 7 ust. 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 382 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784


 


Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


W związku ze zmianami w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 382 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784) wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1784), w Uchwale Nr I/3/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 18 listopada 2002 r.  w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia,  w § 2 skreśla się dotychczasowe zapisy jego ust. 1 i 2 i nadaje im się nowe poniższe brzmienie:


 


„1. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości:


1) kwota wynagrodzenia zasadniczego                                                        4 200,00 zł


2) dodatek funkcyjny w kwocie                                                                     1 420,00 zł


3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia


            zasadniczego, tj.                                                                                  840,00 zł


 


2. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wypłacany miesięcznie.”.


 


§ 2.


 


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


 


§ 3.


 


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka.


 


§ 4.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 


 


UZASADNIENIE


 


do Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/3/2002 Rady Gminy Ustka


z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy


z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia.


 


 


            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 210, poz. 1784) wprowadziło zmianę w wynagradzaniu wójtów, polegającą na uznaniu dodatku specjalnego za stały element ich wynagradzania w wysokości 20 % - 40 %.


            W poprzednim stanie prawnym, był to uznaniowy składnik wynagradzania wójta przyznawany na okres do 1 roku. Aktualnie wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny zostały określone kwotowo z pominięciem jak poprzednio określania kategorii zaszeregowania dla wynagrodzenia zasadniczego i stawek dla dodatku funkcyjnego. Zmiany te mają zastosowanie od dnia  27 października 2002 r.


            Zmiana Uchwały Rady Gminy utrzymuje na identycznym poziomie wysokość wynagrodzenia wójta i jej celem jest jedynie dostosowanie sposobu określenia tego wynagrodzenia do zmienionych przepisów rozporządzenia, które weszły w życie z mocą wsteczną.


 


 


 


 

 

Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak