Uchwała Nr VI-52-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 

 
Uchwała Nr VI-52-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 
Uchwała Nr VI/52/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA NR VI/52/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 26 lutego 2003 r.nbsp;


nbsp;


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok


nbsp;


Na podstawie:


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Uchwały Nr VI/54/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu


nbsp;


RADA GMINY


nbsp;


uchwala, co następuje:


nbsp;


§1


nbsp;


DOCHODY budżetu gminy w wysokości:nbsp; 19.165.427 zł.


z tego:


nbsp;


1. dochody z podatków i opłat 6.584.502 zł.


2. dochody z majątku gminy 5.765.000 zł.


3. udziały w podatkachnbsp; stanowiących dochód budżetu państwa 927.724 zł.


4. pozostałe dochody własne 160.000 zł.


5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł.


6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych 1.597.730 zł.


7.nbsp; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych zleconych 60.000 zł.


8.nbsp; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;52.975 zł.


9.nbsp; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnychnbsp; 57.566 zł.


10. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł 800.000 zł.


11. część oświatowa subwencji ogólnej 2.637.035 zł.


12. część podstawowa subwencji ogólnej 4.764 zł.


13. część rekompensująca subwencji ogólnej 318.131 zł.


nbsp;


Szczegółowy podział wg działów oraz źródeł zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


nbsp;


WYDATKI budżetu gminy w wysokości:nbsp; 19.280.467 zł. z tego:


nbsp;


1. wydatki bieżące 13.522.701 zł.


nbsp;


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.472.394 zł.


dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 185.400 zł.


dotacje na cele publiczne zlecone do realizacjinbsp; podmiotom nie zaliczanym do sektora finansównbsp; publicznychnbsp;nbsp; 280.800 zł.


dotacje dla instytucji kultury 166.000 zł.


dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 545.025 zł.


wydatki na realizację zadań określonychnbsp;nbsp; w programie profilaktyki i rozwiązywanianbsp;nbsp; problemów alkoholowychnbsp; 200.000 zł.


wydatki na obsługę długu gminy 545.000 zł.


wpłata gminy do budżetu państwa 230.979 zł.


pozostałe wydatki bieżące 5.897.103 zł.


nbsp;


2. wydatki majątkowe 5.757.766 zł.


nbsp;


Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów rozdziałów i wyodrębnionych grup zawiera załącznik Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§2


nbsp;


Budżet gminy na 2003 rok zamyka się wynikiem ujemnym


w wysokości:nbsp;nbsp; 115.040 zł.


a jego finansowanie przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§3


nbsp;


Określa się dotacje celowe i wydatki na realizację zadań bieżących inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie


na kwotę:nbsp; 1.657.730 zł. oraz dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwanbsp; w kwocie:nbsp; 500 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§4


nbsp;


Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2003 rokunbsp;


określa się na kwotę:nbsp; 5.757.766 zł.


wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§5


nbsp;


Określa się dotacje na realizacje zadań własnych gminy


w łącznej kwocie:nbsp; 1.177.225 zł.


oraz podmioty, które będą realizowały te zadania:


nbsp;


dotacje dla instytucji kultury 166.000 zł.


dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pęplinie 185.400 zł.


dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania


realizowane na podstawie umów i porozumień 545.025 zł.


dotacje na cele publiczne zlecone do realizacji podmiotom


nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 280.800 zł.


nbsp;


zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§6


nbsp;


Określa się przychody i wydatki środków specjalnych


nbsp;


przychody 262.500 zł.


wydatki 262.500 zł.


nbsp;


zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§7


nbsp;


Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


nbsp;


przychody 10.600 zł.


wydatki 10.600 zł.


nbsp;


nbsp;zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§8


nbsp;


Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1 % wydatków na kwotę: 50.000 zł.


nbsp;


§9


nbsp;


Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 400.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.


Określa się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt na kwotę: 2.000.000 zł.


nbsp;


§10


nbsp;


Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.


Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.


nbsp;


§11


nbsp;


Wykonanie powierza się Wójtowi.


nbsp;


§12


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku po uprzednim ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


nbsp;


nbsp;


nbsp;PRZEWODNICZĄCY RADY


nbsp; Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 394
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-07 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak