Uchwała Nr VII-53-2003 z dnia 30 kwietnia 2003r w Sprawie Statutu Gminy Ustka 

 
Uchwała Nr VII-53-2003 z dnia 30 kwietnia 2003r w Sprawie Statutu Gminy Ustka 

Uchwała Nr VII/53/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r w Sprawie Statutu Gminy Ustka

UCHWAŁA Nr VII/53/2003

 

Rady Gminy Ustka

 

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Ustka.

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)

 

Rada Gminy Ustka uchwala:STATUT GMINY USTKA

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.Gmina Ustka jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 

2.Wszystkie osoby, które stale zamieszkują na obszarze gminy Ustka, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1) gminie- należy przez to rozumieć gminę Ustka,

 

2) Radzie  - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ustka,

 

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Ustka,

 

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ustka,

 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ustka,

 

6) statucie  - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ustka,

 

7) Urzędzie  - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ustka.

 

§ 3.

 

1 Gmina położona jest w powiecie słupskim w województwie pomorskim i obejmuje obszar 218,10 km2 .

2. Granice terytorium gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca Załącznik Nr 1 do statutu.*)

 

3. Siedzibą organów gminy jest miasto Ustka.

 

§ 4.

 

1. Gmina posiada swój herb według opisu:

 

na tarczy dwudzielnej w pas (poziomo), w polu górnym błękitnym łódź złota z żaglami srebrnymi, w polu dolnym czerwonym na kłosie zboża konik polny zielony.

 

2 Barwy gminy określa jej flaga, według opisu:

 

na płacie prostokątnym składającym się z dwóch równoległych pasów jednakowej szerokości czerwonego i błękitnego, w układzie poziomym, herb gminy umieszczony centralnie (proporcja flagi 5:8).

 

3Wzór graficzny herbu i flagi gminy stanowi Załącznik Nr 2 do statutu.

 

4. Herb i flaga gminy podlegają ochronie prawnej.

 

5. Zasady używania herbu i barw gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

 

*) Załącznika Nr 1 nie publikuje się

 

§ 5.

 

1Pieczęcie urzędowe umieszcza się na dokumentach wystawianych przez organy gminy przy wykonywaniu realizowanych zadań.

 

2. Wykaz pieczęci urzędowych stanowi Załącznik Nr 3 do statutu *)

 

ROZDZIAŁ II

 

Zadania i zakres działania gminy

 

§ 6.

 

Zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.

 

Następuje to przez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego rozwoju.

 

§ 7.

 

Cele wskazane w § 6 gmina osiąga realizując zadania określone w ustawach, a także prowadząc pozostałe sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów.

 

§ 8.

 

1. W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze publicznym wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi Załącznik Nr 4 do statutu.


*) Załącznika Nr 3 nie publikuje się

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Jednostki pomocnicze gminy

 

 

§ 9.

 

1. W Gminie istnieją jednostki pomocnicze sołectwa, których ustrój określa statut wprowadzony odrębną uchwałą Rady.

 

2. Granice sołectw określa Załącznik Nr 5 do statutu.

 

3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

 

4. Rejestr sołectw powinien zawierać: nazwę sołectwa, imię i nazwisko sołtysa, skład rady sołeckiej.

 

 

§ 10.

 

1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

 

2. Sołectwo tworzy się dla poszczególnych miejscowości, części miejscowości lub może obejmować swym zasięgiem kilka miejscowości.

 

§ 11.

 

1. utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,

 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt, w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

 

4) wynik konsultacji, o której mowa w pkt 2 nie jest dla Rady wiążący w przypadku tworzenia nowej jednostki pomocniczej,

 

5) inicjatywa mieszkańców w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej, o której mowa w ust. 1 powinna być wyrażona w formie uchwały zebrania wiejskiego dotychczasowego sołectwa.

 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 12.

Uchwały, o których mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 

1) obszar,

 

2) granice,

 

3) siedzibę władz,

 

4) nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 13.

 

1. Sołectwo może przejąć wyodrębnioną część mienia komunalnego, z którego korzysta i zarządza nim w zakresie ustalonym w statucie sołectwa.

 

2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu nad przyjętym mieniem w zakresie:

 

1) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

 

2) utrzymanie go w stanie niepogorszonym w ramach jego przeznaczenia,

 

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści.

 

3. Rada wyodrębni w budżecie gminy środki budżetowe na utrzymanie mienia komunalnego przyjętego w zarząd przez sołectwa.

 

§ 14.

 

1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych biorą udział w pracach Rady według zasad:

 

1) mają obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady, bez prawa do udziału w głosowaniu, wraz zawiadomieniem otrzymają projekty uchwał i materiały dotyczące obrad na warunkach określonych dla radnych,

 

2) mają prawo: zgłaszania interpelacji i wniosków na sesjach, zabierania głosu
w dyskusji, inicjatywy uchwałodawczej na warunkach przysługujących radnym,

 

3) mogą brać udział w posiedzeniach komisji stałych i doraźnych, występować z głosem doradczym w przypadku rozważania kwestii związanych z interesem sołectwa.

 

2. Za udział w pracach Rady sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży według zasad określonych w odrębnej uchwale.

 

§ 15.

 

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przedkłada w tym zakresie informacje Wójtowi.

 

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze gminy

 

§ 16.

 

1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.

 

2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory radnych.

 

3. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady i Wójta przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

 

4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

 

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.

 

§ 17.

 

Organami gminy są:

 

1) Rada Gminy,

 

2) Wójt Gminy.

 

§ 18.

 

1. Działalność organów gminy jest jawna.

 

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności: prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady.

 

§ 19.

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 20.

 

1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

 

2. Uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta są udostępniane niezwłocznie po ich ogłoszeniu.

 

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 udostępnia się w biurze Rady w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

 

4. Zbiór przepisów gminnych dostępny jest do powszechnego wglądu na stanowisku ds. ogólnoorganizacyjnych w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

 

5. Uchwały rady stanowiące przepisy gminne ogłasza się w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie i sołectwach.

 

6. Udostępnianie dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych przez Wójta może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w sekretariacie Urzędu,
w którym wskaże jakie dokumenty mają być udostępnione w tym rok i datę oraz określić o jaką konkretnie informację chodzi.

 

7. Ponadto uchwały Rady i zarządzenia Wójta są dostępne w zewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 21.

 

1. Dokumenty, o których mowa w § 20 są udostępniane wyłącznie w siedzibie Urzędu i w asyście pracownika Urzędu.

 

2. Z dokumentów, o których mowa w § 20 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je lub kopiować.

 

§ 22.

 

Odpłatność za sporządzenie kserokopii zostanie ustalona i wprowadzona zarządzeniem Wójta.

 

§ 23.

 

Uprawnienia określone w § 19 i 20 nie znajdują zastosowania:

 

1) w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw,

 

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

 

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 24.

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

 

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§ 25.

 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on Uchwały Rady.

 

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 26.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 

1) Przewodniczący Rady,

 

2) 2 wiceprzewodniczących Rady,

 

3) komisje stałe wymienione w statucie,

 

4) komisje doraźne do określonych zadań.

 

§ 27.

 

Rada powołuje następujące stałe komisje:

 

1) Rewizyjną,

 

2) Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

 

3) Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,

 

4) Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Promocji Gminy, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

§ 28.

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

 

2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej Sesji.

 

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji wykonuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i obejmują one:

 

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

 

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

 

3) dokonania otwarcia sesji,

 

4) powierzenie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

§ 29.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:

 

1) zwołuje sesje Rady,

 

2) przewodniczy obradom,

 

3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

 

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 

5) podpisuje uchwały Rady,

 

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 30.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub jednego z wiceprzewodniczących przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 31.

 

1. Przewodniczący Rady oprócz uprawnień przewidzianych w § 29 statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

 

2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może upoważnić innego radnego do reprezentowania Rady na zewnątrz.

 

§ 32.

 

Do obowiązków wiceprzewodniczącego Rady należy wykonywanie zadań określonych przez ustawę lub statut dla Przewodniczącego Rady w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady.

 

§ 33.

 

Pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 34.

 

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady § 32 stosuje się odpowiednio do drugiego wiceprzewodniczącego.

 

§ 35.

 

1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracami komisji.

 

2. Podziału zadań w zakresie o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 36.

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku ds. obsługi organów gminy.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Tryb pracy Rady

 

 

 1. Sesje Rady

 

 

§ 37.

 

 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 

1) postanowienia proceduralne,

 

2) deklaracje - zawierające samobowiązanie się do określonego postępowania,

 

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

 

4) apele zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

 

5) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 38.

 

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

 

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie ale zwołane z trybie zwykłym.

 

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

 2. Przygotowanie sesji

 

§ 39.

 

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

 

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 

1) ustalenie porządku obrad,

 

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

 

3) zapewnienia dostarczenia radnym materiałów w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów obrad.

 

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących.

 

4. terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

 

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i sołectwach.

 

§ 40.

 

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady wspólnie z wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

2. W sesjach Rady uczestniczy z głosem doradczym: wójt, zastępca wójta, radca prawny oraz sekretarz i skarbnik gminy .

 

3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.

 

 3. Przebieg sesji

 

 

§ 41.

 

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

 

2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym przez przewodniczącego obrad terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji , nie wcześniej niż za 3 dni.

 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebą uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 42.

 

1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminie określonym przez Przewodniczącego Rady.

 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 38 pkt 4.

 

§ 43.

 

1. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 44.

 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

 

2. Przewodniczący obrad nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 45.

 

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności wymienione w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.

 

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 46.

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: Otwieram Sesję Nr: ......... Rady Gminy Ustka

 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

 

§ 47.

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 

2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał,

 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcia stanowiska,

 

4) interpelacje i zapytania radnych,

 

5) informację Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym i odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

 

6) wolne wnioski i informacje.

 

§ 48.

 

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 47 pkt 2 składa Wójt, a w razie jego nieobecności zastępca wójta.

 

2. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

3. Nad sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się debatę.

 

O przyjęciu sprawozdania rozstrzyga rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 49.

 

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 

4. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

 

5. Odpowiedź na interpelację udzielana jest w formie pisemnej, w terminie 14 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

 

6. Odpowiedzi na interpelację udziela wójt lub osoba do tego upoważniona przez Wójta.

 

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 50.

 

1. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

 

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji rady.

 

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na pytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 49 ust. 5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

4. Radny niezadowolony z uzyskanej odpowiedzi może jeszcze raz sprecyzować swoje pytanie.

 

§ 51.

 

1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

 

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

 

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

 

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos z każdym momencie obrad.

 

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

 

§ 52.

 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

 

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przywołać mówcę do rzeczy.

 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek lub uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 53.

 

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 54.

 

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 

1) stwierdzenie quorum,

 

2) zmiany porządku obrad,

 

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

 

4) zamknięcia listy mówców lub listy kandydatów przy głosowaniu,

 

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

 

6) zarządzenia przerwy,

 

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

 

8) przeliczenia głosów,

 

9) przestrzegania regulaminu obrad.

 

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu za i jednego głosu przeciw wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

 

§ 55.

 

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, Rada może jednak postanowić inaczej.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 56.

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

 

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.

 

3. Do momentu zarządzenia głosowania przewodniczący obrad może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 57.

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę Zamykam sesję Nr: ........ Rady Gminy Ustka.

 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 58.

 

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

 

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

 

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 59.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 60.

 

Pracownik ds. obsługi organów gminy lub inny wyznaczony przez wójta, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół

 

§ 61.

 

Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową lub inne nośniki pamięci, które przechowuje się do czasu upływu siedmiu dni od dnia przyjęcia protokołu sesji przez Radę.

 

§ 62.

 

Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg w szczególności powinien zawierać:

 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i prokolanta,

 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

 

3) nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

 

5) ustalony porządek obrad,

 

6) przebieg obrad a w szczególności treść wystąpienia albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków,

 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz głosów nieważnych,

 

8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 63.

 

1. Protokół z posiedzenia Rady powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od daty jej odbycia.

 

2. Protokół powinien być udostępniony radnym do zapoznania się najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad kolejnej sesji na stanowisku ds. obsługi organów gminy.

 

3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerami sesji w danym roku kadencji i oznaczeniu roku kalendarzowego.

 

4. W trakcie obrad nie później niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący obrad.

 

5. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

 

6. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

 

7. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z dokumentów tych wynikających.

 

8. Po przyjęciu przez Radę protokołu z sesji, wykłada się go do publicznego wglądu.

 

§ 64.

 

1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik ds. obsługi organów gminy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

 4. Uchwały

 

§ 65.

 

1. Uchwały, o których mowa w § 37 ust. 1 a także deklaracja , oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 37 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 66.

 

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 

1) tytuł uchwały,

 

2) podstawę prawną,

 

3) postanowienia merytoryczne,

 

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

 

5) określenie organu odpowiedniego za wykonanie uchwały,

 

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

 

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 

4. Projekty uchwał objętych porządkiem sesji są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

 

§ 67.

 

1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

§ 68.

 

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 69.

 

1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.

 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

  5. Procedura głosowania

 

§ 70.

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 71.

 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy za, przeciw i wstrzymujące się, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

 

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

§ 72.

 

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

 

2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

 

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

 

§ 73.

 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Rada poprzez głosowanie jawne.

 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów a następnie zarządza wybory.

 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 74.

 

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

 

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 74 ust. 2.

 

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

 

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

 

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 75.

 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów za niż przeciw. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących za czy przeciw.

 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 76.

 

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz jawne głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, za którym oddano więcej głosów od sumy pozostałych oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących lub odpowiednio, za którym oddano 2/3 lub więcej głosów od sumy pozostałych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

 

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

 6. Komisje Rady

 

§ 77.

 

1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

 

3. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

 

§ 78.

 

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

 

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 79.

 

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

 

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

 

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracą komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 80.

 

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

 

§ 81.

 

1. Komisje pracują na posiedzeniach.

 

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 82.

 

1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku do 1 marca przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

 

2. Doraźne komisje składają sprawozdania Radzie po wykonaniu określonego zadania.

 

§ 83.

 

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 7. Radni

 

§ 84.

 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 85.

 

1. Radny zobowiązany jest .utrzymywać stałą więź z wyborcami.

 

2. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo występować w ich imieniu w Radzie w każdej sprawie publicznej.

 

3. Czynności wymienione w ust. 1 radny podejmuje na podstawie postulatów zgłoszonych przez mieszkańców albo z własnej inicjatywy.

 

4. Radny w swych działaniach powinien uwzględnić interes całej gminy.

 

5. Wykonując swój mandat, radny nie powinien występować w sprawach, z którymi może być związany jego interes osobisty i majątkowy albo interes osób bliskich (małżonka, wstępnych, zstępnych oraz innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).

 

6. Radny zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Radę.

 

§ 86.

 

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

 

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1, Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe.

 

§ 87.

 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

 

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 88.

 

1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

2. Wszelkich niezbędnych informacji służących radnemu do pracy w Radzie udziela sekretarz gminy.

 

 8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

 


§ 89.

 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 90.

 

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

 

§ 91.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.

 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 92.

 

 

 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania jego zadania wykonuje zastępca.

 

§ 93.

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

 

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

a. wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

 

3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7-miu dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

 2. Zasady kontroli.

 

§ 94.

 

1. Zlecone Komisji Rewizyjnej zadania kontrolne mogą obejmować: działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

 

1) legalności,

 

2) gospodarności,

 

3) rzetelności,

 

4) celowości

 

5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym jej zgodność z budżetem Gminy.

 

§ 95.

 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 96.

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego przedmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

 

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 97.

 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę.

 

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjętej planem o jakim mowa w ust. 1.

 

§ 98.

 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrola problemowa dłużej niż 5 dni roboczych.

 

 

§ 99.

 

1. Kontroli kompleksowej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstepna0.

 

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

 

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

 

4. Uchwały, o których mowa w ust. 2 3 wykonywane są niezwłocznie.

 

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

 

6. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

§ 100.

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający rzetelne i bezstronne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów w § 94.

 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.

 

4. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne oświadczenia i wyjaśnienia kontrolowanych.

 

 4. Tryb kontroli.

 

§ 101.

 

O zamiarze przeprowadzenia kontroli zawiadamia się kierownika jednostki kontrolowanej na 3 dni przed przystąpieniem kontroli.

 

§ 102.

 

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne, składające się co najmniej z dwóch członków komisji, które powołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolowanego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

 

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

 

4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli, a w stosunku do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczącego Rady.

 

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

 

 

§ 103.

 

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 104.

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń.

 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

 

§ 105.

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości, w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 5. Protokoły kontrolne.

 

§ 106.

 

 

 

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli protokół obejmujący:

 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

 

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolujących,

 

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

 

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

 

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

 

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 

2. Protokół pokontrolny może zawierać także wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.

 

§ 107.

 

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia przyczyn na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 108.

 

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7-miu dni od daty przedstawienia mu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 109.

 

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

 6. Plan pracy i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 110.

 

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.

 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

 

1) terminy odbywania posiedzeń,

 

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej,

 

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 111.

 

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do 1 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim. W ostatnim roku kadencji Rady sprawozdanie składa się na ostatniej sesji.

 

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 

1) liczbę i przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

 

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli,

 

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.

 

 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

§ 112.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej przewodniczącego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 

2. Posiedzenia mogą być zwołane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

 

1) nie mniej niż frac14; radnych,

 

2) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

 

1) radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej,

 

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

 

4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

 

5. Z posiedzenia Komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji biorących udział w posiedzeniu.

 

 

§ 113.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 114.

 

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

2. W przypadku gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem podjęcia uchwały zobowiązującej Wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady działania klubów radnych.

 

 

§ 115.

 

 

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

 

§ 116.

 

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału przez co najmniej 4 radnych.

 

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady, który informuje na najbliższej sesji o jego utworzeniu.

 

3. W zgłoszeniu podaje się:

 

1) nazwę klubu,

 

2) listę członków,

 

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 

4. W razie zmiany składu klubu jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

5. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

 

§ 117.

 

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

 

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

3. Rejestr klubów radnych powinien zawierać nazwę klubu, imię i nazwisko przewodniczącego klubu, listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych
w klubie, regulamin klubu..

 

§ 118.

 

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z jego rozwiązaniem.

 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4.

 

§ 119.

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 120.

 

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

 

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

 

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmiany regulaminów.

 

§ 121.

 

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady.

 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

 

§ 122.

 

Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Tryb pracy Wójta

 

§ 123.

 

1. Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach i usuwalnym tylko w przypadkach ustawowo określonych.

 

2. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa i niniejszym statutem, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 124.

 

Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

 

§ 125.

 

Komisje Rady i kluby radnych mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenia.

 

§ 126.

 

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta.

 

2. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków zastępca sprawuje funkcję Wójta określone w § 123 ust. 2 i § 124, w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

 

ROZDZIAŁ X

 

Pracownicy samorządowi

 

§ 127.

 

W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:

 

1) kierowników referatów,

 

2) radcy prawnego, inspektorów, głównych specjalistów, zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych określonych w regulaminie organizacyjnym.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 128.

 

W celu dokonania zmian w statucie, Rada podejmie uchwałę, w której określi tryb wprowadzenia poprawek do obowiązującego statutu oraz powoła komisję regulaminową
do opracowania zmian w statucie.

 

 

§ 129.

 

Traci moc Uchwała Nr II/8/91 Rady Gminy Ustka z dnia 29 maja 1991 r, ze zmianami: Uchwała Nr I/7/96 Rady Gminy w Ustce z dnia 14 lutego 1996 r. (Dz.Urz.Woj.Słupskiego
Nr 11, poz. 44), Uchwała Nr VII/73/97 Rady Gminy w Ustce z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj. Słupskiego z 1998 r. Nr 3, poz. 8), Uchwała Nr VIII/50/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 94)..

 

§ 130.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Waldemar Gąsiorski

 

 

Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-01 00:00:00
Czas publikacji: 2008-10-31 09:45:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak