UCHWAŁA NR VII/62/2003 

 
UCHWAŁA NR VII/62/2003 

UCHWAŁA NR VII/62/2003


RADY   GMINY   USTKA


z dnia 30 - 04 - 2003 r.


 


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 429/6 położonej w obrębie Przewłoka.


 


 


Na podstawie:


- art. 12. ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112),


- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  poz. 1806),


- uchwały Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”,


- uchwały Nr V/38/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku i uchwały zmieniającej Nr VI/41/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka,


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 429/6 położonej w obrębie Przewłoka polegającego na zmianie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ustka Nr I/7/92 z dnia 24.01.1992 r. (Dz.Urz. Województwa Słupskiego Nr 6, poz. 46 z dnia 25 marca 1992 roku.)


Granice obszaru, który został objęty przedmiotowym opracowaniem planu przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.


 


§ 2.


 


Przedmiotem zmiany planu o której mowa w § 1 jest zmiana dotychczasowej funkcji części w/w działki na funkcję mieszkalno - usługowo - rekreacyjną.


 


§ 3.


 


Przyjmuje się zakres ustaleń wyżej wymienionego planu zgodny z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.


 


§ 4.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 5.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


   

Liczba odwiedzin : 324
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak