UCHWAŁA Nr VII/72/2003 

 
UCHWAŁA Nr VII/72/2003 

UCHWAŁA  Nr VII/72/2003


RADY  GMINY  USTKA


z  dnia     30 kwietnia 2003     roku


 


zmieniająca Uchwałę nr IV/36/02 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.


 


Na podstawie art.  12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. 147, poz. 1231; zm.: Dz. U. Nr 167, poz. 1372; Dz. U. Nr 128, poz. 1401 z 2002 roku) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr  142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U .Nr .23, poz..220; Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840; Dz. U. 214, poz. 1806)


 


u c h w a l a    s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:


 


§ 1


 


1. § 2 pkt. 1 Uchwały Nr IV/36/02 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.


otrzymuje brzmienie:


o zabudowie niestałej i  charakterze  przenośnym oraz przewoźnym typu: kioski, samodzielnie funkcjonujące roll-bary, przemieszczające się przyczepy gastronomiczne,
z wyłączeniem obiektów usytuowanych na placu zlokalizowanym na rogu ul. Słonecznej
i Wczasowej, gdzie będą organizowane gminne imprezy kulturalno-rozrywkowe”.


2.      Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.


 


§ 3


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 387
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 09:11:00
Czas publikacji: 2007-07-19 09:11:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak