UCHWAŁA NR VII/73/2003 

 
UCHWAŁA NR VII/73/2003 

UCHWAŁA  NR  VII/73/2003


RADY GMINY  USTKA


z dnia 30  kwietnia 2003 roku


 


zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2003 rok.


 


 


Na podstawie:


-          art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 65 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz


-          art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1683)


 


R a d a    G m i n y     U s t k a


 


u c h w a l  a,     c o      n a s t ę p u j e :


 


 


§ 1.


 


W Uchwale nr III/8/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002 roku (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 88, poz. 2118) w sprawie opłaty miejscowej na 2003 r. w § 5 po wyrazie: "wyznacza się", wprowadza się zapis:


„Panią Barbarę Perka, zam. Zaleskie 41 oraz”


 


§ 2.


 


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


 


§ 3.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 4.


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 377
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:34:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak