UCHWAŁA Nr VIII/78/2003 

 
UCHWAŁA Nr VIII/78/2003 

UCHWAŁA Nr VIII/78/2003


RADY  GMINY  W USTCE


z dnia 2 czerwca 2003 roku


 


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka.


 


Na podstawie:


- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),


- art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),


- art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),


- uchwały Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka",


- uchwały Nr I/8/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka


       na wniosek Wójta Gminy,


Rada Gminy w Ustce


Uchwala


 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 81, 82 i 83 w obrębie                 geodezyjnym Objazda, w Gminie Ustka, stanowiący zmianę Miejscowego Planu Ogólnego           Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/26/94 Rady Gminy w Ustce z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210), zwany dalej w treści Uchwały planem.


 


Rozdział 1


Przepisy ogólne


§ 1.


 


Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 7,05 ha, obejmujący działki nr 81, 82 i 83 położone w obrębie geodezyjnym Objazda, w Gminie Ustka.


 


§ 2.


 


Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów określonych w § 1 na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego oraz ustaleń dla nich warunków zagospodarowani i obsługi infrastrukturą techniczną.


§ 3.


 


Ustalenia planu zawarte są w treści Uchwały oraz na rysunku pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.


 


§ 4.


 


Na rysunku, o którym mowa w § 3, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:


- granice opracowania planu,


- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,


- nieprzekraczalne granice eksploatacji złoża,


-strefa częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej,


- symbole cyfrowo – literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,


- wjazdy na teren eksploatacji kruszywa.


 


§ 5.


 


Ilekroć w uchwale mowa jest o:


1. koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża – jest to decyzja administracyjna określająca sposób prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża, przestrzeń w granicach, której działalność ma być prowadzona, okres jej trwania oraz inne przewidziane prawem wymagania, wydana w trybie Prawa geologicznego i górniczego,


2. zakładzie górniczym – oznacza to wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze,


3. projekcie zagospodarowania złoża – jest to opracowanie określające optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, z uwzględnieniem geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny,


4. nieprzekraczalnej granicy eksploatacji złoża – oznacza to linię, której nie może przekroczyć krawędź wyrobiska,


5. strefie częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej – jest to obszar występowania stanowiska archeologicznego, ujętego w ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury,


6. archeologicznych badaniach ratowniczych – są to prace mające na celu zabezpieczenie dóbr kultury, które w trakcie eksploatacji złoża mogłyby ulec zniszczeniu lub zagubieniu; prace te winny być wykonywane pod nadzorem i z udziałem organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury,


7. wpływie eksploatacji złoża – jest to oddziaływanie określane w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o ile takie będzie prowadzone,


8. nadkładzie – jest to warstwa gruntu nie będąca kopaliną, której zdjęcie z terenu jest wymagane przed podjęciem eksploatacji kopaliny.


 


Rozdział 2


Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi


 


§ 6.


 


Ustala się podział obszaru planu na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami cyfrowo - literowymi, w tym:


- teren powierzchniowej eksploatacji złoża kopaliny, oznaczony symbolem PE,


- teren trwałych użytków zielonych, oznaczony symbolem RZ.


 


Teren oznaczony symbolem 1PE - o powierzchni ok. 5,00 ha.


1.1. Funkcja: teren powierzchniowej eksploatacji złoża kopaliny.


1.2. Zasady i warunki podziału terenu: działki wchodzące w skład terenu nie mogą być przedmiotem wtórnego podziału.


1.3. Ustalenia w zakresie zagospodarowania i użytkowania:


a) ustala się zakaz zabudowy na terenie,


b) ustala się nieprzekraczalne linie eksploatacji złoża w odległości 6,0 m od granicy planu, jak na rysunku planu (załącznik nr 1),


c) ustala się zachowanie istniejącego rowu melioracyjnego,


d) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie kopaliny ze złoża


e) ustala się odkrywkowe wydobywanie kopaliny, sukcesywnym powiększaniem powierzchni wydobycia aż do wyeksploatowania zasobu kopaliny zgodnie z projektem zagospodarowania złoża,


f) ustala się maksymalne nachylenie skarp wykopów zapewniające stateczność i ograniczenie procesów erozyjnych; graniczne wartości nachylenia zostaną wskazane w projekcie zagospodarowania złoża,


g) ustala się organizację dróg technologicznych, placów manewrowych oraz zaplecza techniczno – socjalnego; lokalizację wymienionych elementów określi projekt zagospodarowania złoża,


h) w obszarze planu wyklucza się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,


i) dopuszcza się wydobycie kopaliny w ilości nie większej niż 20 tysięcy m3 na rok,


j) granice wpływu eksploatacji złoża nie mogą przekroczyć granic obszaru objętego uchwałą,


k) zasięg uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma tytuł prawny.


 


Teren oznaczony symbolem 2RZ - o powierzchni ok. 2,05 ha.


2.1. Funkcja: teren trwałych użytków zielonych.


2.2. Zasady i warunki podziału terenu: teren nie może być przedmiotem podziału.


2.3. Ustalenia w zakresie zagospodarowania i użytkowania:


- ustala się zakaz zabudowy na terenie,


- ustala się rolnicze użytkowanie terenu,


- ustala się zachowanie istniejących urządzeń melioracji szczegółowych,


- dopuszcza się tymczasowe składowanie nadkładów; składowanie przedmiotowych nakładów nie może zakłócić funkcjonowania korytarza ekologicznego.


 


§ 7.


 


Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:


- w przypadku jednoczesnego zatrudniania w zakładzie górniczym ponad trzech osób, obowiązuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposażonego w szczelny zbiornik z wywożeniem zgromadzonych ścieków do najbliższej oczyszczalni ścieków,


- odpady komunalne zbierać w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywozić na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,


- odpady inne niż komunalne zbierać w odrębnych szczelnych pojemnikach i przekazywać do najbliżej położnych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,


- zasilania w energię elektryczną nie przewiduje się,


- dostęp do zakładu górniczego i transport urobku odbywać się będą z dróg gminnych położonych na działkach nr 72/9, 89, 91, jak na rysunku planu (załącznik nr 1).


 


§ 8.


 


Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:


- ustala się obowiązek wystąpienia na dwa tygodnie przed zamierzonym podjęciem eksploatacji do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, Delegatura w Słupsku, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na archeologiczne interwencyjne badania ratownicze,


- ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych interwencyjnych badań ratowniczych przed podjęciem eksploatacji w obszarze strefy częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, której zasięg wskazano na rysunku planu (załącznik nr 1). Zakres niezbędnych do wykonania badań określony zostanie w wydanym zezwoleniu,


- nadkład powinien być składowany w granicach terenu objętego planem, w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska i wykorzystany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,


- ustala się zakaz składowania odpadów bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym,


- ustala się zakaz odwadniania wyrobiska,


miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz dokonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu, a także uzupełnienia paliwa powinno być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi,


- ustala się wodno – rolny kierunek rekultywacji terenu.


 


Rozdział 3


Przepisy przejściowe i końcowe


§ 9.


 


Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się grunty rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 4,11 ha, w tym:


- grunty orne kl. V – 4.06 ha,


- łąka kl. V – 0,05 ha,


położne w obrębie działek nr: 81 i 82.


 


§ 10.


 


Ustala się stawkę w wysokości 0 %, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.


 


§ 11.


 


Dla obszaru objętego planem uchyla się ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwałą nr IV/26/94 Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Słupskiego z 1994 r. Nr 38, poz.210).


 


§ 12.


 


Zobowiązuje się Wójta Gminy Ustka do:


1. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,


2. należytego uwidocznienia w tekście planu wymienionego w § 11 zmian, wprowadzonych niniejszą uchwałą.


 


§ 13.


 


Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 365
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:35:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak