UCHWAŁA NR IX/86/2003 

 
UCHWAŁA NR IX/86/2003 

UCHWAŁA  NR   IX/86/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 30 czerwca 2003 r.


 


w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy


 


Na podstawie:


art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm.: Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 )


 


Rada Gminy Ustka


 


uchwala co następuje:


 


 


§ 1


Do bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy wybiera się:


Bank Spółdzielczy w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38 wyłoniony w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.


 


§ 2


Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawarcia umowy na bankową obsługę z bankiem określonym w §1 uchwały.


 


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 11-07-2003 r.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 330
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:35:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak