U C H W A Ł A Nr IX/87/2003 

 
U C H W A Ł A Nr IX/87/2003 

U C H W A Ł A   Nr   IX/87/2003


R A D Y    G M I N Y   U S T K A


z  dnia 30 czerwca 2003r.


 


W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr II/28/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r.


 


Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.  Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/


Rada Gminy Ustka 


uchwala co następuje:


§ 1.


Na wniosek właścicieli obiektów „MIRIADA” w Rowach w Uchwale Rady Gminy Ustka Nr II/28/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Rowy w § 1  pkt 1 skreśla się wiersz „e”


 


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:35:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak