UCHWAŁA Nr IX/88/2003 

 
UCHWAŁA Nr IX/88/2003 

UCHWAŁA Nr IX/88/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 30 czerwca 2003 r.


 


w sprawie akceptacji przez Radę Gminy Planu Rozwoju Wsi Rowy opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi


 


Na podstawie


-          art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany : Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806),


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1


Gmina Ustka akceptuje Plan Rozwoju Wsi Rowy opracowany w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, przyjętego Uchwałą Nr VIII/83/2003, z dnia 2 czerwca 2003 roku. Treść Planu Rozwoju Wsi Rowy, zamieszczona w załączniku nr 1, stanowi integralną część niniejszej Uchwały.


 


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 

 

Liczba odwiedzin : 304
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:35:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak