U C H W A Ł A NR IX/89/2003 

 
U C H W A Ł A NR IX/89/2003 

U C H W A Ł A   NR IX/89/2003


RADY   GMINY   USTKA


z dnia 30 czerwca 2003 r


 


w sprawie  powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na   ławników do sądów powszechnych.


 


Na podstawie  art.18  ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z  art. 163 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)  – Prawo o ustroju sądów powszechnych


Rada Gminy Ustka


 


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:


 


 


1. ANDRZEJ  ZAWADA                          -           Przewodniczący


 


2. JAN   DUDKA                                    -           członek


 


3. BERNARD  LIPCZYŃSKI                    -          członek


 


4. KRZYSZTOF  MATYJASIK                   -           członek


 


§ 2.


 


Zespół przedstawi Radzie Gminy na sesji swoją opinię dotyczącą kandydatów na ławników do sądów powszechnych.


 


§ 3.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 4.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

 

Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:35:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak