Sesja XXX 2005 

 

Sesja XXX 2005

 

Sesja XXX 2005
UCHWAŁA NR XXX/305/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka
Zał Nr1A Zał Nr 6

Pozostałe załączniki w formie graficznej dostępne są w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24.
UCHWAŁA NR XXX/306/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 15/2 i 16/2 połoonych w obrębie geodezyjnym Machowino w gminie Ustka.
Pozostałe załączniki w formie graficznej dostępne są w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24.
UCHWAŁA NR XXX/307/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 103 w obrębie geodezyjnym Pęplino gmina Ustka
Pozostałe załączniki w formie graficznej dostępne są w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24.
UCHWAŁA NR XXX/308/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zaopiniowania odlądowej granicy pasa technicznego wybrzeża morskiego.
UCHWAŁA Nr XXX/ 309 /2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Ustka
UCHWAŁA Nr XXX/ 310 /2005 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka
Uchwała Nr XXX/311/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Ustka na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA Nr XXX/312/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/164/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w morzu.
UCHWAŁA Nr XXX/ 313 /2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r zmieniająca Uchwałę Nr XXII/247/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 w spr. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
UCHWAŁA NR XXX/314 /2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.
Zał. NR1 - WYDATKI MAJĄTKOWE 2005 rok
Zał. NR2 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Zał. NR3 - WYDATKI
UCHWAŁA Nr XXX/315/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje porozumienia w zakresie wspólnej inwestycji na modernizacje -przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1103 G Lędowo Modła zawartego w dniu 10 października 2005 r. ze Starostwem Powiatowym w Słupsku.
Zał Nr1 - Porozumienie
UCHWAŁA NR XXX/316/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w gminie Ustka.
Zał Nr 1 - Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli działających na terenie gminy Ustka
UCHWAŁA Nr XXX/317/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXX/318/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji do celów podatku od nieruchomości.
Formularz NR 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Formularz NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Formularz NR 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Formularz NR 4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Formularz NR 5 - DANE MAŁŻONKA
UCHWAŁA NR XXX/319/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXX/320/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego.
Formularz NR 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Formularz NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Formularz NR 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
Formularz NR 4 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
Formularz NR 5 - DANE MAŁŻONKA
UCHWAŁA NR XXX/321/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego.
Zał. NR1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Zał. NR2 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Zał. NR3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
Zał. NR4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU LEŚNYM
Zał. NR5 - DANE MAŁŻONKA
UCHWAŁA NR XXX/322/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
UCHWAŁA NR XXX/323/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ustka, terminie płatności oraz sposobach jego poboru na 2006 rok.
UCHWAŁA Nr XXX/324/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXX/325/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

 

Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-04-11 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 15:44:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak