Sesja XXXI 2005 

 
  

Sesja XXXI 2005
UCHWAŁA NR XXXI/326/05 Rady Gminy Ustkaz dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
UCHWAŁA NR XXXI/327/2005 Rady Gminy Ustkaz dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ustka
Zał. NR1 - REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
UCHWAŁA Nr XXXI/328/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych tj. mieszkaniowego i wiejskiego, a także ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Ustka dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym.
Zał. Nr1 - Regulamin Wynagrodzenia Nauczycieli
UCHWAŁA NR XXXI/329/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/251/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 21-01-05 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Zał. NR 1 - HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE USTKA W 2005 R
UCHWAŁA NR XXXI/330/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Przewłoka.
UCHWAŁA NR XXXI/331/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica.
UCHWAŁA NR XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
UCHWAŁA NR XXXI/333/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz określenia wysokości stypendiów. (270.7 KB)
UCHWAŁA NR XXXI/334 /2005 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2005 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budSetu gminy na 2005r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.
Zał. NR1
Zal NR2
Zał NR3
plik:1439:UCHWAŁA NR XXXI/335/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmniną Miejską Ustka w sprawie przekazania zadania polegającego na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z obszaru aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (realizacja wspólnej inwestycji pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi").
Zał NR 1 - Porozumienie Miedzygminne.
UCHWAŁA NR XXXI/336/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2006 rok
Zał NR1 - BUDŻET 2006r.
Zał NR2 - DOCHODY
Zał NR3 - WYDATKI
Zał NR4 - PLANOWANY WYNIK NA 2006 ROK I JEGO FINANSOWANIE
Zał NR5 - DOCHODY, DOTACJE i WYDATKI związane z realizacją zadań zleconych gminie na 2006r
Zał NR6 - WYDATKI MAJĄTKOWE 2006 rok
Zał NR7 - DOTACJE - 2006 rok
Zał NR8 - RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK
Zał NR9 - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ
Zał. NR10 - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY LATA 2005 - 2008
Zał. NR11 - PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2006-2010
UCHWAŁA NR XXXI/337/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 zmianiająca uwchałę w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia

 

Liczba odwiedzin : 498
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-02-15 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-15 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak