Sesja XXIV 2005 

 

Sesja XXIV 2005

 

Sesja XXIV 2005
UCHWAŁA Nr XXIV/252/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych.
UCHWAŁA Nr XXIV/253/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka.
UCHWAŁA NR XXIV/254/205 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
UCHWAŁA NR XXIV/255/05 RADY GMINY USTKAz dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka.
UCHWAŁA NR XXIV/256/05 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Ustka.
UCHWAŁA NR XXIV/257/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową Ustka - Zimowiska na obszarze działek nr: 449 i 450 położonych
w miejscowości Zimowiska obręb geodezyjny Grabno.

UCHWAŁA NR XXIV/258/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.
UCHWAŁA NR XXIV/259/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Stowarzyszenia pod nazwą Bezpieczny Region Słupski.
UCHWAŁA Nr XXIV/260/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005r. W sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wodnica.
UCHWAŁA Nr XXIV/261/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy i Miasta Ustka
UCHWAŁA Nr XXIV/262/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Gąbino Zal. NR1

UCHWAŁA Nr XXIV/ 263/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Charnowo Zal. NR1

UCHWAŁA Nr XXIV/264/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pęplino Zal. NR1


 

Liczba odwiedzin : 459
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-05-30 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 11:48:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak