Sesja XXXV 2006 

 
Sesja XXXV 2006 
Sesja XXXV 2006
UCHWAŁA NR XXXV/353/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie upamiętnienia Sycia mieszkańców wsi Wodnica.

UCHWAŁA NR XXXV/354/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i usługowej Przewłoka III na obszarze działki nr 458 połoSonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany funkcji części obszaru połoSonego w miejscowości Zimowiska obręb geodezyjny Grabno objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo mieszkaniową Ustka - Zimowiska.

UCHWAŁA NR XXXV/356./2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.
Zał. NR1- WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY LATA 2006 - 2008
Zał. Nr2 - Wydatki

Uchwała Nr XXXV/357/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ustka ,a Starostwem Powiatowym w Słupsku dotyczącego wspólnego finansowania realizacji robót drogowych w zakresie przebudowy nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1103 G Lędowo Modła i nr 1116G Poddąbie - Machowinko.
Zał. Nr1 - POROZUMIENIE

UCHWAŁA Nr XXXV/358/ 2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/324/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka , terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXV/359/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/325/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

U C H W A Ł A Nr XXXV/360/2006 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr III/27/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA Nr XXXV/361/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu w wyborach do rady gminy.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/361/06 Rady Gminy Ustka z dnia 31 maja 2006 r. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w każdym okręgu dla wyboru rady gminy w gminie Ustka

UCHWAŁA NR XXXV/362/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 31 maja 2006 r. uchylająca Uchwałę Nr VI/36/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ustka.

 

Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-06-20 00:00:00
Czas publikacji: 2008-02-11 15:37:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak