Sesja XXII 2004 

 

Sesja XXII 2004

 

Sesja XXII 2004
UCHWAŁA Nr XXII/234/04 Rady Gminy w Ustce z dnia 21.12.2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
UCHWAŁA NR XXII/235/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowościach Możdżanowo - Starkowo
UCHWAŁA NR XXII/236/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położnego w obrębie geodezyjnym Machowino
UCHWAŁA NR XXII/237/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr: 15/2 i 16/2 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino
UCHWAŁA NR XXII/238/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.
U C H W A Ł A Nr XXII/239/2004 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Grabno
U C H W A Ł A Nr XXII/240/2004 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica
U C H W A Ł A Nr XXII/241/2004 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Dębina
UCHWAŁA Nr XXII/242/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Uchwała Nr XXII/243 /2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
UCHWAŁA Nr XXII/244/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 r w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju gospodarczego, Finansów, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
UCHWAŁA Nr XXII/245/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 r w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Promocji Gminy, Zdrowia i Pomocy Społecznej
UCHWAŁA Nr XXII/246/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2004 r w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
U C H W A Ł A Nr XXII/247/2004 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 

Liczba odwiedzin : 372
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-02-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 12:59:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak