Sesja XXI 

 

Sesja XXI

 

Sesja XXI
Uchwała Nr XXI/ 219 /04 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR XXI/220/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.
UCHWAŁA Nr XXI/221/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru tego podatku w drodze inkasa na 2005 rok
UCHWAŁA NR XXI/222/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji do celów podatku od nieruchomości
Zał. Nr 1 Zał. Nr 2 Zał. Nr 3 Zał. Nr 4UCHWAŁA NR XXI/223/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy oraz poboru tego podatku w drodze inkasa na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXI/224/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego
Zał. Nr 1 Zał. Nr 2 Zał. Nr 3 Zał. Nr 4UCHWAŁA NR XXI/225/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego
Zał. Nr 1 Zał. Nr 2 Zał. Nr 3 Zał. Nr 4UCHWAŁA NR XXI/226/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ustka, terminie płatności oraz sposobach jego poboru na 2005 rok
UCHWAŁA Nr XXI/227/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2005 rok
UCHWAŁA NR XXI/228/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXI/229/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XXI/230/20041 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania w sferze zadań własnych gminy innych niż sfera zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
Uchwała Nr XXI/231/ 2004 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Ustka z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005
U C H WA Ł A Nr XXI/232/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Słupska
Uchwała Nr XXI/233/ 2004 RADY GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk,a Gminą Wiejską Ustka w sprawie realizacji zadania dotyczącego bezpieczeństwa publicznego i ochronie przeciwpożarowej obywateli polegającego na dofinansowaniu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

 

Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-04-07 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 11:14:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak