Sesja XIV 2003 

 

Sesja XIV 2003

 

Sesja XIV 2003
Uchwała Nr XIV/131/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Uchwała Nr XIV/132/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała Nr XIV/133/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-01-27 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 12:02:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak