U C H W A Ł A Nr XII/ 113/2003 

 
U C H W A Ł A Nr XII/ 113/2003 

U C H W A Ł A  Nr  XII/ 113/2003


RADY   GMINY   USTKA


z dnia  10 października 2003 r.


 


w sprawie wyboru ławników ludowych do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2004 – 2007.


 


            Na podstawie art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r  (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) – Prawo o ustroju sądów powszechnych


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


Stwierdza się, że po wysłuchaniu opinii o kandydatach i przeprowadzeniu tajnego głosowania, ławnikami do Sądów  powszechnych w Słupsku z terenu gminy zostały wybrane  osoby umieszczone na liście ławników stanowiącej zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.


 


§ 2.


Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania dla wyboru ławników stanowi integralną część protokołu Sesji Rady Gminy Ustka.


 


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar GąsiorskiZałącznik Nr 1  

Liczba odwiedzin : 371
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:55:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak