UCHWAŁA Nr XV/136/2004 

 
UCHWAŁA Nr XV/136/2004 

UCHWAŁA Nr XV/136/2004


RADY GMINY USTKA


z dnia 27-02-2004 r.


 


zmieniająca Uchwałę Nr XIII/121/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia w sprawie opłaty miejscowej na 2004 r.


 


Na podstawie:


art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),


art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  z 2002 r.  Dz. U. Nr 9 poz. 84, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966),


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


 


§1


 


W Uchwale Nr XIII/121/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. (ogłoszonej w Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 159 poz. 3179) w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2004 r. § 4 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:


 


„wprowadza się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 11% pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.”


 


§2


 


Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.


 


§3


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§4


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorki

 

Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:55:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak