UCHWAŁA Nr XV/137/2004 

 
UCHWAŁA Nr XV/137/2004 

UCHWAŁA Nr XV/137/2004


RADY GMINY USTKA


z dnia 27-02-2004 r.


 


w sprawie wystąpienia Gminy Ustka ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.


 


 


Na podstawie:


art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


 


§1


 


Wyraża się wolę wystąpienia Gminy Ustka ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.


 


§2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


                                                                                              Przewodniczący Rady


                                                                                              Waldemar Gąsiorski  

Liczba odwiedzin : 340
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:55:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak