UCHWAŁA Nr XV/139/2004 

 
UCHWAŁA Nr XV/139/2004 

UCHWAŁA  Nr XV/139/2004


RADY  GMINY  USTKA


z dnia 27 lutego 2004 r.


 


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004


 


Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 128, poz.1401; Nr 147, poz. 1231; zm. Dz. U. Nr 167, poz. 1372; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80, poz. 719; Dz.U. Nr 122, poz. 1143) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku   Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr  162, poz.1568)


uchwala się, co następuje:


 


§ 1.


 


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2004 jako załącznik do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część  strategii integracji i polityki społecznej Gminy Ustka.


 


§ 2.


Realizację programu powierza się Urzędowi Gminy Ustka.


 


§ 3.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:55:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak