U C H W A Ł A Nr XV/140/2004 

 
U C H W A Ł A Nr XV/140/2004 

U C H W A Ł A   Nr  XV/140/2004


R A D Y    G M I N Y   U S T K A


z  dnia 27 lutego 2004r.


 


W sprawie  przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka.


 


Na postawie:


-  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568/ art. 22 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/  w związku z  art. 102 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 zm. z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,  Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, 721 i 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966  / 


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


 


§ 1.


 


1. Przystępuje się do dokonania scalenia i podziału nieruchomości w obszarze objętym granicami określonymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Przewłoka w Gminie Ustka  – Etap  I – zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10 października 2003r.


2. Obszar objęty scaleniem i podziałem wskazano na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


 


§ 2.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 3.


 


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

 

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:55:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak