Uchwała Nr XV-141-2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica 

 
Uchwała Nr XV-141-2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica 
Uchwała Nr XV/141/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica

U C H W A Ł Anbsp;nbsp; Nr XV/141/2004


R A D Ynbsp;nbsp;nbsp; G M I N Ynbsp;nbsp; U S T K A


znbsp; dnia 27 lutego 2004r.


nbsp;


W sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica.


nbsp;


Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568nbsp; /


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


nbsp;


§ 1.


nbsp;


1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Wodnica:


- ul. Głogowa oznaczona działką Nr 155/1


- ul. Poziomkowa oznaczona działkami Nrnbsp; Nr 36, 37/2, 34/4, 34/11


- ul. Świerkowa oznaczona działką Nr 35/9


nbsp;


2. Mapy obrębu Wodnica / arkuszenbsp; Nr 1 i 3 / na których kolorem czerwonym zaznaczononbsp; przebieg ulic wymienionych w ust. 1 stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§ 2.


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§ 3.


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 

Liczba odwiedzin : 378
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-03-08 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak