Sesja VI 2003 

 
Sesja VI 2003 
Sesja VI 2003
Uchwała Nr VI/40/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy radnych o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Ustka
Uchwała Nr VI/41/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
Uchwała Nr VI/42/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Wodnica
Uchwała Nr VI/43/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie okreslenia trybu postępowania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
Uchwała Nr VI/44/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa...
Uchwała Nr VI/45/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze
Uchwała Nr VI/46/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. o zmianie Uchwały Nr VI/54/99 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy...
Uchwała Nr VI/47/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2001 RADY GMINY USTKA z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym
Uchwała Nr VI/48/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 + Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Uchwała Nr VI/49/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Uchwała Nr VI/50/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w niektórych sprawach
Uchwała Nr VI/51/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia
Uchwała Nr VI/52/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Załączniki do Uchwały Nr VI/52/2003

 

Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak