Kompetencje Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka 

 
  

Kompetencje Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka


 

  1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, czuwa nad mieniem Centrum i jest za nie odpowiedzialny.

  1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

2) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, w tym:

a) zatrudnianie pracowników Centrum i realizacja w stosunku do nich wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

b) opracowywanie programu działania Centrum,

c) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

d) w sprawach organizacyjnych Centrum – wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

e) ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

f) zawieranie umów o charakterze cywilno - prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,

g) czynny udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,

3) inne czynności faktyczne i prawne niezbędne do funkcjonowania Centrum.

 

 

Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Iga Lejtan
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Budnik-Żabicka
Czas wytworzenia: 2014-02-14 12:04:56
Czas publikacji: 2014-02-14 12:04:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak