Zakres działalności Centrum Kultury Gminy Ustka  

 
  

 

Zakres działalności Centrum Kultury Gminy Ustka

 

 

  1. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, sportowych społeczności lokalnych,

7) kształtowanie i rozwój kultury prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć sportowych,

8) organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych, sportowych, promocyjnych gminy, prowadzenie kół zainteresowań,

9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

10) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

11) udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,

12) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz informacyjno – bibliograficznej.

  1. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Centrum.

  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku.

  3. Centrum prowadzi również działalność inną niż kulturalną, m. in. w zakresie:

1) prowadzenia i obsługi boisk wielofunkcyjnych,

2) opracowywania imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno – krajoznawczych,

3) organizowania wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych,

4) prowadzenia sezonowych punktów informacji turystycznej,

5) udziału w targach i wystawach zewnętrznych,

6) dystrybucji wydawnictw, sprzedaż wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących gminę.

 

Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Iga Lejtan
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Budnik-Żabicka
Czas wytworzenia: 2014-02-14 12:09:16
Czas publikacji: 2014-02-14 12:09:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak