Kompetencje dyrektora 

 

Kompetencje dyrektora szkoły:

  • Kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
  • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
  • Organizacja pracy w szkole:

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

- stosowanie nagród i kar udzielanych pracownikom na podstawie funkcjonującego w szkole regulaminu nagród i kar,

- gospodarowanie środkami funduszu świadczeń socjalnych na podstawie regulaminu funduszu,

- stosowanie regulaminu pracy, z którym zapoznani są wszyscy pracownicy szkoły,

- udzielanie urlopów pracowniczych, na podstawie planu urlopów pracownikom administracji i obsługi,

- prowadzenie kontroli wewnętrznej

- informowanie pracowników o decyzjach funkcyjnych - zarządzenia, komunikaty.

  •  Gospodarowanie mieniem szkolnym i właściwe dysponowanie środkami finansowymi:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

- zabezpieczenie mienia szkoły,

- dysponowanie środkami finansowymi.

  •  Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- obowiązkowe szkolenia pracowników w zakresie bhp,

- sprawdzanie aktualności wyników badań okresowych,

- przegląd warunków nauki i pracy,

- sprawdzanie poziomu wypadkowości uczniów i pracowników, ich rejestracja i dokumentowanie,

- sprawdzanie systemu przeciwpożarowego - przegląd sprzętu ppoż., plany ewakuacyjne, odbywanie ćwiczeń ewakuacyjnych, oznakowanie dróg ewakuacji z budynku szkolnego,

- ustalenie dyżurów związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły,

- prowadzenie okresowych przeglądów technicznych,

- ustalenie regulaminów funkcjonowania pracowni przedmiotowych i zapoznanie z nimi uczniów,

- sprawdzanie na bieżąco stanu odzieży ochronnej i roboczej,

- sprawowanie nadzoru nad zajęciami odbywającymi się poza terenem szkoły - wycieczki, obozy.

- nadzór nad ogólnym stanem obiektów szkoły,

- dbanie o ogólny stan higieny w szkole.

  •  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:

- ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- analiza i ocena efektów działalności statutowej szkoły,

- inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, do stosowania nowatorskich metod i form pracy pedagogicznej oraz do rozwoju zawodowego nauczyciela,

- wspomaganie nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową.

  • Współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 
  • Współpraca z organami szkoły:

- Radą Pedagogiczną,
- Radą Rodziców,
- Samorzadem uczniowskim. 

  • Wszystkie inne obowiązki, wynikające z przepisów prawa dla kierownika zakładu pracy.
 
 

Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Sylwia Brauer
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Siudek
Czas wytworzenia: 2008-01-30 23:04:00
Czas publikacji: 2008-01-30 23:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak