DYREKTOR - kompetencje 

 
  

Dyrektor Szkoły: mgr Jacek Goreński

tel/fax: 59 814 17 15

e-mail: spobjazda@wp.pl

godziny pracy: 7.30- 15.30 ( przyjmowanie interesantów w godzinach 8.00-14.00 lub po wczesniejszym umówieniu spotkania)

Dyrektor Zespołu Szkół Samorzadowych w Objeździe pełni funkcję przez kolejnych 5 lat - kadencja od 1 wrzesnia 2014 do 31 sierpnia 2019r. na podstawie Zarzadzenia Nr 0150.497.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 8 maja 2014 roku.

  1. Zakres  obowiązków:

Zakres obowiązków i upoważnień uprawniających do załatwiania i podejmowania decyzji jako dyrektora szkoły określają przepisy art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe                                       i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      realizowanie obowiązkowego  pensum - 5 godzin dydaktycznych tygodniowo,

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2,

4)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków  harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5)      realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,

6)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe, zaopiniowanym przez radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej  obsługi  szkoły,

7)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

8)      współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                    w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)      stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest  działalność  wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)  dokonywanie czynności prawnych i korzystanie z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy, zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela,  ustawą o systemie oświaty, Kodeksem pracy i przepisami szczególnymi dot. funkcjonowania prowadzonej jednostki. 

 

  1. Zakres uprawnień:

Posiada  uprawnienia do:

  1. Dokonywania  czynności prawnych i korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy, zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczególnymi dot. funkcjonowania prowadzonej jednostki – wyrażanie zgody i podpisywanie dokumentów z tego zakresu.
  2. Zgodnie z przepisami prawa pracy ma Pan prawo w szczególności do: terminowego               i prawidłowego otrzymywania wynagrodzenia za wykonaną pracę, bezpiecznych                  i higienicznych warunków pracy, ze strony pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi  w zatrudnieniu, ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prawo do odpoczynku w zakresie czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, korzystania ze świadczeń socjalnych.
  3. Występowania z wnioskami o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 

  1.  Zakres odpowiedzialności:

Ponosi :

  1. Odpowiedzialność  dyscyplinarną:

1)      za właściwą organizację  i przebieg  sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty przeprowadzanych             w szkole,

2)      realizację zadań wynikających z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego w zakresie ich właściwości  rzeczowej,

3)      współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz między stanowiskami w szkole w  zakresie  wymiany informacji oraz wzajemnych konsultacji, przy zachowaniu,  wymagań wynikających  z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

4)      terminowe wykonywanie zadań, sumiennie i starannie,

5)       przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego porządku pracy i czasu pracy,

6)      przestrzeganie przepisów oraz zasad   bezpieczeństwa pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

7)      dbanie o dobro pracodawcy oraz ochronę jego mienia,

8)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej, procedur przetargowych i dokumentacji udzielania zamówień publicznych,

9)      zachowania trzeźwości w pracy i na terenie szkoły,

10)  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

11)  przestrzeganie w szkole zasad współżycia społecznego.

  1. Odpowiedzialność karną za:

1)      zagarnięcie lub przywłaszczenie mienia zakładowego lub pracowniczego,

2)      zniszczenie mienia zakładowego lub pracowniczego,

3)      spowodowanie pożaru lub bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, przyczynienia się do wypadku przy pracy,

4)      inne sprawy przewidziane w kodeksie karnym, które zaistniały w miejscu pracy.

 

                                                                                          

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Na podstawie  art. 47  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379)

 

udzielam  Panu  JACKOWI  GOREŃSKIEMU

 Dyrektorowi  Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe

pełnomocnictwa do:

 

1)      składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ustka – Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe w zakresie działalności kierowanej jednostki,

2)      zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Ustka – Zespołu Szkół Samorządowych                 w Objeździe  w ramach planu finansowego szkoły,

3)      reprezentowania Gminy Ustka – Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe  przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych                         z działalnością  Szkoły,

4)      udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 radcom prawnym lub adwokatom,

5)      udzielanie pełnomocnictwa wyznaczonemu pracownikowi Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,                  w zakresie bieżącej działalności  Szkoły.

 

           Jednocześnie informuję, że jeżeli czynność  prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności  potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

 

           Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 01 września 2014 roku, na czas pełnienia funkcji Dyrektora  Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe.

            Pełnomocnictwo niniejsze może być w każdej chwili odwołane.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Ustka

 

Liczba odwiedzin : 427
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Goreński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Goreński
Czas wytworzenia: 2008-01-31 09:26:00
Czas publikacji: 2008-01-31 09:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak