Zakres działania 

 
​ 

Zespół Szkół Samorządowych działa w oparciu o :

I. AKT ZAŁOŻYCIELSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W OBJEŹDZIE

Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

nadaje się

Zespołowi Szkół Samorządowych w Objeździe Akt Założycielski

o treści:

§ 1.

Tworzy się z dniem 01 września 2009 roku Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe obejmujący Szkołę Podstawową w Objeździe oraz Publiczne Gimnazjum w Objeździe, zwany

dalej „Zespołem”.

§ 2.

Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły w Objeździe.

§ 3.

Nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

§ 4.

Obwód Zespołu obejmuje dla:

1) Szkoły Podstawowej w Objeździe – miejscowości :

Objazda, Bałamątek, Dębina, Poddąbie, Machowinko, Rowy,

2) Gimnazjum w Objeździe – miejscowości:

Objazda, Bałamątek, Dębina, Dominek, Dolimierz Przewłocki, Gąbino, Machowino,

Machowinko, Redwanki, Rowy, Poddąbie, Osieki Słupskie, Wytowno.

§ 5.

Niniejszy akt wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

Zakres działania Zespołu Szkół Samorządowych (cele i zadania) określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum

II. UCHWAŁĘ NR XXIII/268/2009

RADY GMINY USTKA

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe

III STATUT SZKOŁY

IV. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Zakres działalności wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą wychowawczą. Stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki do nauki.

W szkole realizuje się Podstawę programowa kształcenia ogólnego na trzech etapach: w klasach I-III, I-VI Szkoły Podstawowej , I-III  Gimnazjum oraz Podstawę programową wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

 

Liczba odwiedzin : 314
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Goreński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Goreński
Czas wytworzenia: 2008-04-23 10:15:00
Czas publikacji: 2008-04-23 10:15:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak