Informacje o Skarbniku 

 
​ 

Imię i Nazwisko: Jadwiga Dic

Funkcja: Skarbnik Gminy Ustka
Telefon: (059) 815 24 01
e-mail: skarbnik@ustka.ug.gov.pl 

Godziny przyjęć interesantów: Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00


Kompetencje Skarbnika Gminy

Kieruje pracą: Referatu Finansowo - Księgowego.
Do zadań Skarbnika Gminy głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • opracowanie projektu budżetu Gminy,
  • przygotowywanie projektów zmian w budżecie Gminy,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  • nadzorowanie właściwej realizacji podatków i opłat innych zobowiązań podatkowych,
  • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sołectw,
  • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
  • kontrasygnata czynności prawnych powodujących bądź mających spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnienia innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • prowadzenie ewidencji majątku Gminy.

Podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy a Skarbnikiem Gminy. szczegółowo określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ustce.

 

Liczba odwiedzin : 1334
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-06-04 00:00:00
Czas publikacji: 2007-06-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak