Projektowanie aktów prawnych 

 
Projektowanie aktów prawnych 

Projektowanie aktów prawnych

Biuletyn Informacji Publicznej - UG Ustka

Projektowanie aktów prawnych.

I. Postanowienia ogólne.

Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź.zm.) stanowi o tym, aby w BIP-ie udostępnić informację publiczną dot. projektowanych aktów normatywnych.

Akty normatywne stanowią uchwały i zarządzenia, wydawane są przez organy gminy, tj. Radę Gminy Ustka i Wójta Gminy Ustka.
Uprawnienia dla tych organów wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),tj. Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę, cyt. niżej:

"Rozdział 4

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
 3) zasad zarządu mieniem gminy,
 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
2.  W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
3.  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
4.  W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5.  Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499)."


II. Wydawanie aktów prawnych.

Zgodnie ze Statutem Gminy Ustka wprowadzonym Uchwałą Nr VII/53/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 84, poz. 1371), zmienionym Uchwałą Nr XX/216/2004 z dnia 27 października 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 160, poz. 3377) Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.

Wyciąg ze Statutu Gminy:
 

"2. Sesje Rady

§ 6.

1.    Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawach.
2.    Rada Gminy może podejmować także:
    1)    postanowienia proceduralne,
    2)    deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
    3)    oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,
    4)    apele zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy albo zadania,
    5)    opinie zawierające oświadczenie wiedzy albo ocenę.

3. Do dokumentów wymienionych w ust. 2. ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej oraz podejmowania uchwał.
 
§ 7.

1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady Gminy.
3.    Sesjami zwyczajnymi są również sesje nieprzewidziane w planie pracy Rady Gminy ale zwołane w zwykłym trybie.

§ 8.

1.    Na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy obowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Rady Gminy w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
2.    Do zawiadomienia o zwołaniu sesji, dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

(...)

5. Uchwały

§ 33.

Uchwały a także deklaracje, oświadczenia, apele, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
 
§ 34.

1.    Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny, komisje Rady Gminy oraz Wójt Gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.    Projekty uchwał w formie pisemnej składa się w biurze obsługi Rady Gminy w terminie, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady Gminy.
3.    Projekt uchwały powinien zawierać podstawę prawną, uzasadnienie uchwały oraz opinię radcy prawnego co do zgodności projektu uchwały z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Uzasadnienie powinno wyjaśnić cel podjęcia uchwały oraz w uzasadnionych przypadkach informację o skutkach finansowych realizacji uchwały.
 
§ 35.

1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu.
2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:
 1) datę i tytuł,
 2) podstawę prawną,
 3) dokładną merytoryczną treść uchwały,
 4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
 5) w miarę potrzeby określenie źródeł finansowania realizacji uchwały,
 6) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

 
§ 36.

1.    Odstępstwo od zasad określonych w § 34 niniejszego Regulaminu jest dopuszczalne w przypadku uchwały nadającej osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Ustka tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Ustka”. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wówczas grupie pięciu radnych oraz Wójtowi Gminy, którzy sporządzają w tym zakresie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.
2.    Wniosek o nadanie tytułu podlega zaopiniowaniu przez Kapitułę Honorowego Obywatelstwa, w skład której wchodzą:
   1)    Przewodniczący Rady Gminy,
   2)    dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
   3)    przewodniczący stałych komisji Rady Gminy.
3.    Kapituła Honorowego Obywatelstwa opiniując wniosek kieruje się kryteriami szczególnych zasług na rzecz Gminy Ustka, zwłaszcza promocji Gminy w kraju i za granicą, pomoc i zaangażowanie w realizację zadań Gminy, wybitnych osiągnięć naukowych, kulturalnych i sportowych, a także  innymi uzasadnionymi przypadkami.
4.    Osoba, której nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Ustka otrzymuje pamiątkową odznakę.
5.    Osobie, wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela Gminy Ustka przysługują następujące przywileje:
   1)    używanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ustka,
   2)    noszenie pamiątkowej odznaki,
   3)    uczestniczenie na prawach honorowego gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych  i uroczystych sesjach Rady Gminy oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym.
6.    Osobę wyróżnioną tytułem Honorowego Obywatela Gminy Ustka pozbawia się tytułu w razie prawomocnego skazania tej osoby na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
7.    Ewidencję osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy Ustka oraz dokumentację prowadzi Urząd Gminy.
8.    Ewidencja osób wyróżnionych obejmuje:
   1)    dane osobowe osób, którym nadano tytuł Honorowy Obywatel Gminy Ustka,
   2)    dane dotyczące okoliczności pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ustka.
 
§ 37.

1. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.
2. Postanowienie ust. 1. stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczących Rady Gminy, prowadzących obrady pod nieobecność Przewodniczącego  Rady Gminy.

§ 38.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 39.

1. Wójt Gminy  ewidencjonuje  uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje oryginały uchwał wraz  z protokołami z sesji.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości, zależnie od ich treści.
3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

§ 40.

1. Wójt Gminy przedkłada Wojewodzie Pomorskiemu uchwały Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia  ich podjęcia.
2. Wójt Gminy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia:
    1) uchwałę budżetową,
    2)  uchwałę w sprawie absolutorium,
    3)  inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Tryb głosowania

§ 41.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 42.

1.    Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2.    Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych  obecnych     na sesji  względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3.    Przed głosowaniem nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady Gminy występuje do radnych   z zapytaniem, czy projekt uchwały wymaga wyjaśnień.
4.    Wyjaśnienia do projektu uchwały składa jej wnioskodawca.
5.    Radni mają prawo wystąpić z wnioskiem o odczytanie całej treści projektu uchwały  i wniosek taki Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie.
6.    Radni mają prawo do zgłaszania poprawek do poszczególnych zapisów projektu uchwały.
7.    W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały, w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, a następnie poddaje się pod głosowanie projekt uchwały, ze zmianami wynikającymi przegłosowanych poprawek.
8.    Po przegłosowaniu poprawek, radny może złożyć wniosek o odczytanie pełnego brzmienia projektu uchwały.
9.    Wnioskodawca projektu uchwały może wprowadzać autopoprawki oraz wycofać zgłoszony projekt uchwały przed głosowaniem.
10. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie.

 
§ 43.

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawach.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Gminy, Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

§ 44.

1. Głosowanie imienne stosuje się w przypadkach określonych w ustawach.
2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że kolejno wyczytywani radni w porządku alfabetycznym przez Przewodniczącego Rady Gminy lub  jednego z Wiceprzewodniczących Rady Gminy, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu.

§ 45.

1. Przewodniczący Rady Gminy przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie Gminy proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,   a wniosek nie  budził wątpliwości.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady Gminy przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować            i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie  zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4.  Przepis ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy nieobecny podczas obrad sesji kandydat złożył uprzednio zgodę na kandydowanie na piśmie.

§ 46.

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów  "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych  nie dolicza się do żadnej grup głosujących.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości,  przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę  głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 47.

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie  oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady Gminy oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która  uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za  wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady Gminy, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
"


III. Akty normatywne wydawane przez Wójta

Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy Ustka oraz jako kierownik Urzędu Gminy Ustka wydaje zarządzenia, ewidencjonowane w rejestrach.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady (art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).
Każda decyzja Wójta, jako kierownika Urzędu, dotycząca zakładu pracy, czy pracowników, przybiera formę zarządzenia.

IV. Publikacja aktów normatywnych.

Uchwały rady gminy stanowiące przepisy gminne ogłasza się w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie
i sołectwach. Nadto akty te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2006-03-08 00:00:00
Czas publikacji: 2006-03-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak