U C H W A Ł A Nr I/3/2002 

 
U C H W A Ł A Nr I/3/2002 

U C H W A Ł A   Nr I/3/2002


RADY GMINY USTKA


z dnia 18 listopada 2002 r.


 


w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem Gminy i określenia składników jego wynagrodzenia.


 


 


            Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)


 


Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:


 


§ 1.


Stwierdza się nawiązanie z dniem dzisiejszym stosunku pracy na podstawie wyboru z Panem mgr inż. Tomaszem Wszółkowskim po przedłożeniu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 18 listopada 2002 r. o wyborze na Wójta Gminy Ustka w wyborach, które odbyły się 27 października 2002 r. i złożeniu w dniu dzisiejszym ślubowaniu.


 


 


§ 2.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami) z dniem dzisiejszym przyznaje się Panu Tomaszowi Wszółkowskiemu 1. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości:


1) stawka wynagrodzenia zasadniczego wg kat. XX, tj.                    4 200,00 zł


2) dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokości 200% najniższego


           wynagrodzenia zasadniczego, tj.                                           1 420,00 zł


3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia


            zasadniczego, tj.                                                                     840,00 zł


2. Dodatek specjalny na okres do dnia 17 listopada 2003 r. w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wypłacany miesięcznie.


 


§ 3.


1.       Pracowniczy status prawny Pana Tomasza Wszółkowskiego jako pracownika samorządowego reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707
z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Kodeks pracy i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.


2.       Zakres obowiązków i uprawnień Pana Tomasza Wszółkowskiego jako kierownika Urzędu Gminy i pracodawcy reguluje ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Statut Gminy Ustka.


 


§ 4.


Niniejszą uchwałę należy doręczyć Panu Tomaszowi Wszółkowskiemu, jako stwierdzenie nawiązania z nim stosunku pracy na podstawie wyboru.


 


§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka.


 


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 

 

Liczba odwiedzin : 354
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-18 15:55:00
Czas publikacji: 2007-07-18 15:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak