UCHWAŁA NR X/98/2003 

 
UCHWAŁA NR X/98/2003 

UCHWAŁA NR X/98/2003


RADY   GMINY   USTKA


z dnia 29 sierpnia 2003 roku


 


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 176/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina.


 


 


Na podstawie:


- art. 27 w związku z art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.),


- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806),


 


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


 


§ 1.


 


Na wniosek Wójta Gminy przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 176/1 położnej w obrębie geodezyjnym Dębina polegającego na zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Dębina zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ustka Nr I/4/98 z dnia 6.04.1998 roku oraz Nr II/22/98 z dnia 8.06.1998 roku (Dz.Urz. Województwa Słupskiego Nr 17, poz. 70 i 71 z dnia 10.08.1998 roku.).


Granice obszaru, który został objęty przedmiotowym opracowaniem planu przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.


 


§ 2.


 


Przedmiotem zmiany planu, o której jest mowa w § 1 jest zmiana funkcji działki z rolnej na budowlaną.


§ 3.


 


Przyjmuje się zakres ustaleń wyżej wymienionego planu zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


 


§ 4.


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


 


§ 5.


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 


 


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


 


 

 

Liczba odwiedzin : 344
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 08:42:00
Czas publikacji: 2007-07-19 08:42:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak