Uchwała Nr X-100-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu 

 
Uchwała Nr X-100-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu 
Uchwała Nr X/100/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu

UCHWAŁA NR X/100/2003


RADYnbsp;nbsp; GMINYnbsp;nbsp; USTKA


z dnia 29 sierpnia 2003 roku


nbsp;


w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu.


nbsp;


nbsp;


Na podstawie:


- art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 1991 r. Nr 32 poz. 131 ze zmianami: z 1994 r. Nr 27 poz. 96; z 1995 r. Nr 7 poz. 31, Nr 47 poz. 243; z 1996 r. Nr 34 poz. 145; z 1997 r. Nr 111 poz. 726; z 1999 r. Nr 70 poz. 778; z 2000 r. nr 122 poz. 1321, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 129 poz. 1441, Nr 138 poz. 1546; z 2002 r. Nr 166 poz. 1361),


- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806),


nbsp;


Rada Gminy Ustka


uchwala, co następuje:


nbsp;


§ 1.


nbsp;


Dla potrzeb określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przebiegu granic portu Rowy od strony lądu, pozytywnie opiniuje się projekt przebiegu tych granic przedstawiony przez Urząd Morski w Słupsku na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


nbsp;


§ 2.


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§ 3.


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 355
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-02 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak