Uchwała Nr X-101-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 

 

Uchwała Nr X-101-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 

Uchwała Nr X/101/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA NR X/101/2003

 

RADY GMINY USTKA

 

z dnia 29 sierpnia 2003r.

 

 

 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

 

 

Na podstawie:

 

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)

 

- art. 109 i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594)

 

 

 

RADA GMINY USTKA

 

uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W Uchwale Nr VI/52/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

 

§ 11. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2003 2005 stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

 

 

 

2) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej uchwały,

 

 

 

3) dotychczasowe oznaczenie § § 11 12 otrzymują oznaczenie § § 12 13.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Waldemar Gąsiorski

 

 


Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 396
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-02 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 10:49:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak