UCHWAŁA NR X/102/2003 

 
UCHWAŁA NR X/102/2003 

UCHWAŁA NR X/102/2003


RADY GMINY USTKA


z dnia 29 sierpnia 2003r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.


 


 


Na podstawie:


- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)


- art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, zm. Dz. U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594 )


 


RADA GMINY USTKA


uchwala co następuje:§ 1


 


W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2003 rok zmienionej uchwałą Nr .........../03 z dnia 29 sierpnia 2003r. pkt 3 otrzymuje brzmienie:


 


 3.


600


60016


§ 6050


Drogi:2.380.000 .


- w Niestkowiebudżet gminy do refundacji z SAPARD


budżet gminy


361.000 .406.000 .


- w Gąbinie


budżet gminy


171.000 .


- w Możdżanowie


budżet gminy


23.851 .


- w Wytownie


budżet gminy


23.851 .


- w Pęplinie


budżet gminy


23.851 .


- modernizacja dróg do nowych działek, odbudowa dróg po kanalizacji (Rowy, Przewłoka, Duninowo)budżet gminy
1.370.447,-


 


 


 


§ 2


 


W budżecie gminy na 2003 rok:


 


 


DOCHODY


zwiększa się o kwotę: 43.000,-


zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.WYDATKI


zmniejsza się o kwotę: 100.000,-


zwiększa się o kwotę: 143.000,-


zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3


 


Po dokonanych zmianach budżet na 2003r. zamyka się kwotami:


 


DOCHODY: 19.469.271,-


WYDATKI: 19.584.311,-


 § 4


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 


 


§ 5


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2


 

 

Liczba odwiedzin : 379
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-07-19 09:12:00
Czas publikacji: 2007-07-19 09:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak