Uchwała Nr X-103-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

 
Uchwała Nr X-103-2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
Uchwała Nr X/103/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Nr X/103/2003


Rady Gminy Ustka


z dnia 29 sierpnia 2003r.


nbsp;


nbsp;


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego


nbsp;


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)


nbsp;


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


nbsp;


nbsp;


§ 1


nbsp;


Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie w Banku Millennium S.A. w Warszawie w postaci weksla gwarantowanego przez Gminę Ustka w wysokości do 400 .000,00 zł, na realizację inwestycji: Budowa zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Objeździe, jako zabezpieczenie wydatkowania dotacji na ten cel.


nbsp;


§ 2


nbsp;


Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 uchwały, zostanie pokryte z dochodów Gminy Ustka uzyskanych z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.


nbsp;


§ 3


nbsp;


Realizację postanowień uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§ 4


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-03 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak