Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku 

 
Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku 
 UCHWAŁA NR XIII/128/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (30KB)
 Zał nr 1 - ZESTAWIENIE DOCHODÓW (42KB)
 Zał nr 2 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW (31KB)
 Zał nr 3 - Wydatki majątkowe w 2007 roku (47KB)
 Zał nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
 (36KB)
 

 UCHWAŁA Nr  XIII /129/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok (128KB)

 UCHWAŁA Nr XIII/130/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 (182KB)

 UCHWAŁA NR XIII/131/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2008 rok. (42KB)
 Zał nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY USTKA  NA 2008 ROK (39KB) 
 Zał nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY USTKA  NA 2008 ROK (49KB)
 Zał nr 3 - LIMITY WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2008 ROK
 (43KB)

 Zał nr 3a - WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) GMINY USTKA W 2008 ROKU (34KB)
 Zał nr 4 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU (25KB)
 Zał nr 5 - ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK (15KB)
 Zał nr 6 - DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU (18KB)
 Zał nr 7 - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU (25KB)
 Zał nr 8 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE MIEJSKIEJ USTKA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK (28KB)
 Zał nr 9 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK (25KB)
 

Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2008-01-10 15:12:00
Czas publikacji: 2008-01-10 15:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak