SESJA V 2007 

 
SESJA V 2007 
SESJA V 2007
UCHWAŁA Nr V/ 28/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ustka

 UCHWAŁA NR V/29/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 r w sprawie uchylenia uchwał (23KB)

UCHWAŁA Nr V/30/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 22 marca 2007 r w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Ustka.

UCHWAŁA Nr V/31/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 22 marca 2007 r w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

 UCHWAŁA NR V/32/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 r w sprawie ustalenia kwotowego limitu rozmów telefonicznych dla Wójta Gminy Ustka. (23KB)

UCHWAŁA Nr V/33/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce

 Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie: określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy. (31KB)

UCHWAŁA Nr V/35/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zał nr1

UCHWAŁA Nr V/36/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustce prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

UCHWAŁA Nr V/37/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi
Zał Nr1

UCHWAŁA Nr V/38/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1112 G Ustka –Gąbino

UCHWAŁA Nr V/39/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30 .12.2005r. z Gminą Miejską Ustka w sprawie przekazania zadania polegającego na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z obszaru aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych ( realizacja wspólnej inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektoramiprzerzutowymi" )
Zał nr1

UCHWAŁA Nr V/40/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie poręczenia pożyczki dla Wodociągów Ustka spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

UCHWAŁA Nr V/41/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 UCHWAŁA Nr V/42/007 RAD GMINY USTKA z dnia 22 marca 2007 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bałamątek, obręb Objazda.
 (32KB)


UCHWAŁA Nr V/43/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niestkowo w gminie Ustka.

UCHWAŁA Nr V/44/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ustka do udzielania odpowiedzi w imieniu Rady Gminy Ustka w sprawach dotyczących wniosków o uchylenie podjętych uchwał dotyczących Parku Wiatrowego Duninowo, Pęplino oraz Parku Wi atrowego Nr 2 Możdżanowo - Starkowo

UCHWAŁA Nr V/45/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim SądemAdministracyjnym w Gdańsku

 UCHWAŁA Nr V/46/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (520KB)

 WNIOSEK o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika. (26KB)

UCHWAŁA Nr V/47/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

UCHWAŁA Nr V/48/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Zał Nr1

UCHWAŁA Nr V/49/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok.
Zał Nr1 Zał Nr2 Zał nr3

 Uchwała Nr V/50/07 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007r. w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (29KB)

UCHWAŁA Nr V/51/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/378/2006 r. Rady Gminy Ustka z dnia 29sierpnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Smołdzino dotyczącego odbioru ścieków sanitarnych z miejscowości Komnino przez systemkanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni ścieków w Rowach na terenie gminy Ustka.

UCHWAŁA NR V/ 52 /2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Rady Gminy Ustka w sprawach z zakresu realizacji ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów wobec osób pełniących funkcje publiczne podlegających Radzie.
 

Liczba odwiedzin : 389
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-05-07 00:00:00
Czas publikacji: 2007-08-13 14:30:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak